ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Şizofrenide bilişsel bozulma taraması: Kısa Kognitif Muayene ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeğinin karşılaştırılması [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(1): 28-36 | DOI: 10.5505/kpd.2023.67760

Şizofrenide bilişsel bozulma taraması: Kısa Kognitif Muayene ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeğinin karşılaştırılması

Selma Ercan Doğu1, Ahmet Kokurcan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bilişsel bozulma, şizofrenide sosyal ve mesleki işlevselliği etkileyen temel bir özelliktir. Bu çalışmanın amacı, şizofreni tanısı olan bireylerde bilişsel bozulma taramasında Kısa Kognitif Muayene (KKM) ile Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği’ni (MOBID) karşılaştırmak ve nörobilişsel işlevler ile klinik belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ankara Dışkapı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde takip edilen 135 şizofreni tanısı olan birey dahil edildi. Sosyodemografik Veri Formu, Kısa Psikiyatrik Derecelendirme Ölçeği (KPDÖ), Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SAPS), Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SANS), KKM ve MOBID uygulandı.
BULGULAR: Ortalama KKM puanı 25.64 ± 2.72 ve ortalama MOBID puanı 17.91 ± 3.83 idi. KKM ve MOBID skorları arasında yüksek pozitif korelasyon vardı (r=0,667). KKM ve MOBID testleri, bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde önemli bir farklılık gösterdi ve MOBID’in bilişsel bozulmayı belirlemede KKM'den daha duyarlı olduğu bulundu. Ayrıca, KKM ve MOBID puanları, BPRS, SANS ve SAPS puanları ile negatif korelasyon göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular, MOBID’in şizofreni tanısı olan bireylerde bilişsel bozulma için daha yararlı bir tarama testi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, bilişsel fonksiyonlar, bilişsel testler, KKM, MOBID, psikopatoloji

Screening for cognitive impairment in schizophrenia: A comparison between the Mini-Mental State Examination and the Montreal Cognitive Assessment Test

Selma Ercan Doğu1, Ahmet Kokurcan2
1University of Health Sciences, Faculty of Hamidiye Health Sciences, Department of Occupational Therapy, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Psychiatry, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Cognitive impairment is a core feature affecting social and occupational functionality in schizophrenia. The aim of this study is to compare the Mini-Mental State Examination (MMSE) and the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in screening for cognitive impairment in individuals diagnosed with schizophrenia and to examine the relationship between neurocognitive functions and clinical symptoms.
METHODS: The study included 135 individuals with schizophrenia followed in Ankara Dışkapı Community Mental Health Centre. Sociodemographic Data Form, Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), The Scale for The Assessment of Positive Symptoms (SAPS), Negative Symptoms Assessment Scale (SANS), MMSE and MoCA were administered.
RESULTS: The mean MMSE score was 25.64 ± 2.72, and the mean MoCA score was 17.91 ± 3.83. There was a high positive correlation between the MMSE and MoCA scores (r=0.667). The MMSE and MoCA tests showed a substantial difference in the assessment of cognitive functions; and MoCA was found more sensitive than the MMSE in determining cognitive impairment. Moreover, the MMSE and MoCA scores showed a negative correlation with the BPRS, SANS, and SAPS scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These findings indicate that MoCA may be used as a more useful screening test for cognitive impairment in people with schizophrenia.

Keywords: Schizophrenia, cognitive tests, MoCA, MMSE, psychopathology

Selma Ercan Doğu, Ahmet Kokurcan. Screening for cognitive impairment in schizophrenia: A comparison between the Mini-Mental State Examination and the Montreal Cognitive Assessment Test. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(1): 28-36

Sorumlu Yazar: Selma Ercan Doğu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale