ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

Editöryel ve Yayın Süreçleri

Klinik Psikiyatri Dergisi makalelerin değerlendirilmesinde bağımsız, tarafsız, çift-kör hakem değerlendirme raporları temel alınmaktadır. Gönderilen yazılar, isimleri gizli tutulan, konuyla ilgili en az iki danışma kurulu üyesince değerlendirilir. Danışma kurulunca değerlendirmeleri tamamlanan yazılar yayın kurulunda görüşülür. Yayın kurulu yazıyı yayınlamaya, düzeltilmesi için geri göndermeye, düzelterek yayınlamaya ya da yayınlamamaya yetkilidir. Dergimizin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)World Association of Medical Editors (WAME)Council of Science Editors (CSE)Committee on Publication Ethics (COPE)European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Derginin editöryel ve yayın süreçleri, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. Gönderilen makalelerin özgünlükleri, metodolojileri, tartışılan konunun önemi, Yayın Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Takiben, tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış, bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Gözden geçirenler yazarların kimliğinden habersizdir ve yazarlar da gözden geçirenlerin kimliğinden habersizdirler.

Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Editörler Kurulundadır.

Yazıların geliş tarihleri ve kabul ediliş tarihleri makalenin yayınlandığı sayıda belirtilir. Derginin internet sayfasında bütün makalelerin Türkçe ve İngilizce özet versiyonları ile gönderilen dildeki tam metin versiyonları bulunur. İçerik, yayın sürecinin tamamlanmasını takiben derginin internet sayfasında ücretsiz erişime açık hale getirilir. Eğer abone değil iseler yazarlara, yazılarının yayınlandığı dergi gönderilmemektedir.

Dergimizde yayınlanan yazıların yayın hakki ANP Özel Sağlık Hizmetleri LTD ŞTİ'ne aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Yazarlar, yayın telif hakkını Klinik Psikiyatri Dergisine devretmelidirler. Telif Hakları Yasasına göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Klinik Psikiyatri Dergisi Creative Commons lisans şartlarını kullanmaktadır.

Yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler Klinik Psikiyatri Dergisi, Editörler ve Yayın Kurulu’nun değil, yazarların bakış açılarını yansıtır. Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Araştırma Etiği

Deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları ile müdahale içeren olgu sunumları için World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (October 2013, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış etik kurul formu gerekmektedir. Etik kurul raporu gerekli görüldüğü takdirde yazarlardan talep edilebilir. İnsan üzerinde yapılmış olan deneysel çalışmalarda, çalışmaya katılanların uygulanan prosedür ile ilgili bilgilendirildiği ve onamlarının alındığına dair açıklama ve prosedürün niteliğinin ayrıntılı tarifi metin içerisinde verilmelidir. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda da Helsinki Bildirgesi doğrultusunda hazırlanmış etik kurul formu gerekmektedir. Hayvanlar üzerinden uygulanan prosedürün tarifi ve hayvanlar üzerinde ortaya çıkan etkilerle ilgili açıklamalar makale içerisinde açık olarak verilmelidir.

Etik Kurul raporunun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi, hasta onamlarının alındığına dair açıklama Yöntemler başlığı altında sunulmalıdır. Hastaların kimliklerinin gizliliklerinin korunması yazarların sorumluluğunadır. Hasta fotoğrafının kullanılması durumunda hastadan ya da yasal temsilcisinden alınan imzalı izinlerin gönderilmesi gerekir.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karsısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir. Bütün makalelerin benzerlik tespiti denetimi, iThenticate yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır.
Eğer makalede daha önce yayınlanan makalelerden alıntı varsa, makalenin yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı onay almak ve bunu makalesinde belirtmek zorundadır. Alınan onay belgesi makaleyle beraber editörlüğümüze gönderilmelidir. Hakemlerin, mükerrer yayın, intihal vb. gibi olası araştırma ve yayın etiği ihlalleri konusunda yorumda bulunmaları beklenir.

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikâyetleri için doğrudan Editoryal Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikâyetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Genel Yayın Yönetmenleri verecektir.

Yazarlar

Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE tarafından önerilen yazarlık ölçütlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 ölçütün her birini karşılamasını önermektedir:

 1. Çalışmanın konseptine, tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak;
 2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak;
 3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak;
 4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Yazarlar bu dört kuralı karşıladıklarına dair yazılı onay Yayın Hakki Devir Formunda bildirmek durumundadır. Dört ölçütün hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “armağan yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir.

Yazarlar, çalışmalarındaki doğrudan ya da dolaylı, ticari bağlantı, maddi destek gibi konularda tam olarak açık olmalıdırlar. Yazarlar bu türden bir ilişkileri varsa bunun nasıl bir ilişki olduğunu bildirmek, yoksa hiçbir ilişkileri olmadığını belirtmek zorundadırlar. Dergimiz, WAME'in çıkar çatışması tanımını benimsemektedir.

Gönderilen yazıların hemen işleme konulabilmesi için belirtilen yazım kurallarına tam olarak uygun olması gereklidir.

Hakemler

Hakemlerin, değerlendirme sürecini kendilerinin yürütmesi beklenir ve başka bir isim ile (gerçek veya kurgu) değerlendirilme gönderilmesi durumunda değerlendirme geçersiz sayılacak ve şahsın dergimiz ile ilişkisine son verilecektir. Bu nedenle Klinik Psikiyatri Dergisi ihtiyaç halinde hakemlerden kimliklerini doğrulamasını talep edebilir.

Tarafsızlığı sağlamak ve çıkar çatışmasını engellemek adına, hakemlerin aşağıda sunulan maddeleri göz önüne almasını ve en az biri ile uyumlu olmaları takdirinde editöryal ofis ile iletişime geçmelerini talep etmekteyiz;

-Yazarlardan biri ile doğrudan rekabet halinde olma

-Yazarlardan biri ile iş arkadaşı veya ortak olma

-Yazarların çalışmasından faydalanma veya kötüye kullanma ihtimalinin olduğu bir pozisyonda olma

-Ulusal yaptırımlar nedeni ile yasal olarak engellenmiş olma

-Çalışma hakkında nesnel fikir vermeyi engelleyen bir pozisyonda olma

Klinik Psikiyatri Dergisi’nin çift-kör hakem değerlendirme süreci olması nedeni ile yukarıda sunulan maddelere uyumluluğun hakemler tarafından tespit edilmesi zor olabilir. Ancak eğer hakemlerin yukarıdaki maddelerden en az bir ile uyumlu olabileceğine dair şüphesi veya endişesi var ise editöryal ofis ile iletişime geçmeleri önerilir. Editöryal ofis belirtilen endişeyi değerlendirecektir. Yayın Yönetmenleri, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

Hakemlerin kimlikleri, editöryal kurul üyeleri dışında gizli tutulacaktır. Hakemlerin, kendi kimliklerini ortaya çıkarabilecekleri davranışlardan, yazarlara değerlendirme raporlarını direkt göndermek veya değerlendirme raporları içerisinde kimliklerini açığa çıkarabilecek bilgilere yer vermek gibi, kaçınmaları önerilir. Hakemlerin değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgi ve fikirleri gizli tutmaları ve rekabet için kullanmamaları önerilir. Hakemlerden aynı zaman değerlendirdikleri makaleleri yayınlanmadan önce meslektaşları ile tartışmamaları talep edilmektedir.

Hakemlerden makaleyi nesnel bir şekilde değerlendirmeleri, adil, açık ve yapıcı eleştirilerde bulunmaları ve yazarların kişisel olarak eleştirmemeleri beklenir. Değerlendirme raporunda belirtilen eleştiriler açıklanmalı ve destekleyen bilimsel bilgiler sunulmalıdır.

Hakemlerin değerlendirme süreci için verilen süreye uymaları eğer talep edilen süre zarfında değerlendiremeyecekler ya da gecikmeli olarak değerlendirebilecekler ise editöryel ofis ile iletişim kurmaları talep edilir. Hakemlerden değerlendirme sürecini gereksiz veya kasıtlı olarak geciktirmemeleri beklenir.

Hakemlerden, makale ile uyumlu olduğunu düşündükleri ve makalede yer verilmeyen atıfları belirtmeleri beklenir. Ancak hakemin fazla miktarda atıf önermesi (özellikle kendisine ait çalışmalar) halinde Editör’ün müdahale etme hakkı saklı tutulmaktadır. Bununla beraber gerekli durumlarda Editör değerlendirme raporunda önerilen atıfları, hakemlerin anonimliğini korumak adına çıkartma hakkına sahiptir.

Hakemlerin aşağıdaki durumlardan en az birini fark etmeleri halinde dergi çalışanları ile iletişime geçmesi talep ve teşvik edilir:

-İntihal
-Yinelenen yayın
-Paralel gönderim
-Veri üretimi / tahrifatı
-Görüntü işleme
-Yanlış yazarlık
-Yazar çıkar çatışması
-Etik olmayan araştırma uygulamaları
-Saldırgan sayılabilecek içerik

Dergimiz, yukarıdaki maddelerden birinin ihbar edilmesi halinde hakemlerin anonimliğini korumak adına COPE kılavuzuna uygun hareket edecektir.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Klinik Psikiyatri Dergisi makalelerin değerlendirilmesinde bağımsız, tarafsız, çift-kör hakem değerlendirme raporları temel alınmaktadır.
Gönderilen makalelerin özgünlükleri, metodolojileri, tartışılan konunun önemi, Yayın   Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Takiben, tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış, bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Gözden geçirenler yazarların kimliğinden habersizdir ve yazarlar da gözden geçirenlerin kimliğinden habersizdirler. Hakemler arası çelişki olması durumunda alanında uzman, bağımsız hakem tarafında yazı değerlendirilir. Hakemler makalenin değerlendirilmesi adına Journal Agent ara yüzü aracılığıyla kendilerine sunulan formu doldurduktan sonra nihai kararlarını vermek adına uygun seçeneği seçerler. Eleştiri ve düzeltme isteklerini metin halinde yazabilir veya değerlendirme raporlarını dosya olarak yükleyebilirler. Değerlendirme raporlarında hakemlerin kendi kimliklerini ortaya çıkaracak davranışlardan uzak durmaları önerilir. Son olarak hakemlerden Editör’e yazı ile ilgili eleştiri ve fikirlerini sundukları bir metin yazmaları beklenir. Bu metin sadece Editöryal kurul çalışanları tarafından görülebilecektir, yazarlara iletilmeyecektir.

Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Editörler Kurulundadır.

YAYIN POLİTİKASI

Klinik Psikiyatri Dergisi, Psikiyatri, Klinik Psikoloji, Psikofarmakoloji ve Nörolojinin psikiyatriyi ilgilendiren alanlarında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildiriler ve editöre mektup türünden yazılara yer vermektedir.

Klinik Psikiyatrisi Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanmakta olup çevrimiçi, hakemli bir açık erişim dergisidir. Bu, açık bir erişim olup, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak serbestçe erişilebileceği anlamına gelir. Kullanıcılar, yayıncının veya yazarın önceden izni olmadan bu dergideki makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak için izin verilir. Bu, BOAI açık erişim tanımı ile uyumludur.

Klinik Psikiyatri Dergisi yazarlardan yayın sürecinin hiçbir aşamasında ücret talep etmemektedir.

1998 yılından beri yayınlanan Klinik Psikiyatri Dergisi, Eylül 2015 tarihi itibari ile Özel Terapi Tip Merkezi bünyesinde ANP Yayıncılık aracılığıyla yayın hayatına devam etmektedir. Yılda 4 kez Türkçe makalelerin yayınlandığı dergi bu dönemden itibaren Türkçe ve İngilizce yazıları kabul etmektedir.

Dergimiz kurulları Klinik Psikiyatri Dergisi Yönergesi'ne göre işleyiş göstermektedir. Klinik Psikiyatri Dergisi yayın ve danışma kurulu gibi kurullarının işleyiş prensiplerinin ele alındığı Klinik Psikiyatri Dergisi Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

2016 sayıları itibari ile makalelere DOI numaraları verilmektedir. Digital Object Identifier (DOI) sistemi digital ortamda yer alan içeriğe kolay erişilebilmesini sağlayan bir sistemdir. DOI numarası almış makaleler ile sistem, basili mecrada yayınlanmasına gerek kalmadan çevrimiçi yayınlanması ile birlikte çalışmalarınız arasında yer almasını olanak sunmaktadır. Bu durum akademisyenler için zaman açısından avantaj sağlamaktadır. DOI sistemi, ISO standardı olup International DOI Foundation tarafından idare edilmektedir. Dergimiz Journal Agent ara yüzü ile makale gönderimi ve takibi yapmaktadır. Kullanıcılar tarafından kolay ve hızlı kulanım imkânı tanıyan makale takip sistemi ile çalışmalarınız hızlı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Dergimiz birçok hakemli dergi tarafından yaygın olarak kullanılan Journal Agent online makale sistemini kullanmaktadır.

Dergimizin yer aldığı indeksler:

 • DOAJ (2018 yılından itibaren)
 • ESCI (2017 yılından itibaren)
 • Scopus (2017 Yılından itibaren)
 • EBSCO Academic Search Complete (2007 yılından itibaren)
 • EBSCO TOC Premier (2007 yılından itibaren)
 • Türkiye Atif Dizini (2000 yılından itibaren)
 • PsycINFO/ Psycological Abstracts (2004 yılından itibaren)
 • TÜBITAK/ULAKBIM-Türk Tip Dizini (2000 yılından itibaren)
 • Google Scholar (1998 yılından itibaren)
 • Index Scholar (2007 yılından itibaren)
 • Akademik Dizin (2000 yılından itibaren)
 • Türk Medline (2000 yılından itibaren)
 • Türk Psikiyatri Dizini (1998 yılından itibaren)
 • CIRRIE
 • İndex Copernicus
 • Journal Agent (2015 yılından itibaren)


 

 

LookUs & Online Makale