ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Obsesif Kompulsif Bozukluk Olan Olgularda Dinamik Tiyol/Disülfit Dengesi ve Oksidatif Metabolizmanın Değerlendirilmesi
Dynamic Thiol/Disulfide Balance and Oxidative Metabolism in Obsessive Compulsive Disorder Patients
ÖMER FURKAN YILMAZ, Fatma KARTAL, Şükrü Kartalcı
doi: 10.5505/kpd.2023.98853  Sayfa 0

2.
Trafik Kazası Geçirmiş Kişilerde Travma Sonrası Büyüme, Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Nörobilişsel Esneklik Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Post-Traumatic Growth, Post-Traumatic Stress Symptoms, and Neurocognitive Flexibility Levels in Individuals Who Have Experienced a Traffic Accident
Cansu Aykaç, Nese Direk, Kerem Kemik, Tunç Alkın
doi: 10.5505/kpd.2023.53189  Sayfa 0

3.
Eksiklik sendorumu olan ve olmayan şizofrenide tiroid işlevleri ve klinik özelliklerin karşılaştırılması
A comparison for thyroid functions and clinical features in deficit and non-deficit schizophrenia
Ali İnaltekin, Yasin Taşdelen
doi: 10.5505/kpd.2023.22309  Sayfa 0

4.
Polikistik over sendromlu kadınlarda dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu semptomlarının obezite ile ilişkisi üzerine bir araştırma
A study on the relation of attention deficit/hyperactivity disorder symptoms with obesity in women with polycystic ovary syndrome
Hüda Murat Soyak, Gökhan Açmaz
doi: 10.5505/kpd.2023.73603  Sayfa 0

5.
Yeni Tanı Almış Kanser Hastalarında İntihar Riskinin Değerlendirilmesi
Assessment of Suicide Risk Among Newly Diagnosed Cancer Patients
Osman Hasan Tahsin Kilic, İhsan Aksoy, Umut Varol, Murat Anil, Ahmet Alacacioglu, Afra Sevde Çetin
doi: 10.5505/kpd.2023.48902  Sayfa 0

6.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Bilişsel Profilleri: Eşlik Eden Psikiyatrik Tanısı Olan ve Olmayan Çocuklar Arasındaki Farklar
Cognitive Profiles of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Differences Between Those with and without Comorbid Psychiatric Diagnoses
Herdem Aslan Genç, Romina Markaroğlu, Serra Muradoğlu, Işıl Necef, Tuba Mutluer
doi: 10.5505/kpd.2023.92255  Sayfa 0

7.
Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Belirsizlik Altında Karar Verme
Decision-making under ambiguity in patients with social anxiety disorder
Hasan Demirci, Efruz Pirdoğan Aydın, Bekir Alp Kamazoğlu, Ömer Akil Özer
doi: 10.5505/kpd.2023.82713  Sayfa 0

8.
Premenstrual Disforik Bozukluğun Sıklığı, Öngördürücüleri ve Afektif Mizaçlarla İlişkisi
Frequency and Predictors of Premenstrual Dysphoric Disorder and Its Association with Affective Temperaments
Irem Ekmekçi Ertek, Mehmet Ünler, Aysegul Yay Pençe, Aycan Kayalar
doi: 10.5505/kpd.2023.87049  Sayfa 0

9.
Sıçanlarda Kronik Hafif Strese bağlı depresyonda antidepresan tedavisinin hipokampus ve hipotalamus endoplazmik retikulum stresi üzerine etkilerinin araştırılması
Investigation of the effects of antidepressant treatment on hippocampus and hypothalamus endoplasmic reticulum stress in chronic mild stress induced depression in rats
Mustafa Karaağaç, MEHMET AK, Ercan KURAR, Faruk Uguz, Selim Kutlu
doi: 10.5505/kpd.2023.43410  Sayfa 0

10.
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Ve Pekiştireç Duyarlılığı İlişkisinin Araştırılması
Investigation of the Relationship between Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Reinforcement Sensitivity in Substance Use Disorders
Esra Porgalı Zayman, Süheyla Ünal, Hatice Birgül Cumurcu, Özlem Özel Özcan, Rabia Bilici, Erşah Zayman
doi: 10.5505/kpd.2023.56767  Sayfa 0

11.
Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların TRSM Programına Düzenli Katılım Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
The Frequency of Regular Participation In The Community Mental Health Center Program of Patients With the Diagnosis of Psychotic Disorders and Evaluation of Related Factors
Ceyda Sardoğan, Bülent Kadri Gültekin
doi: 10.5505/kpd.2023.31644  Sayfa 0

12.
Çocuklar için Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği: Güvenirlik, Geçerlik ve Uyarlama Çalışması
The Intolerance of Uncertainty Scale for Children: Reliability, Validity and Adaptation Study
Gülsen Erden, CİHAT ÇELİK
doi: 10.5505/kpd.2023.48640  Sayfa 0

DERLEME
13.
Deprem ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı: Bir Sistematik Derleme
Earthquake and Mental Health of Healthcare Workers: A Systematic Review
Şeyma Şehlikoğlu, Imran Gökçen Yilmaz Karaman, Cennet Yastıbaş Kaçar, Mustafa Emin Canakci
doi: 10.5505/kpd.2023.70845  Sayfa 0

LookUs & Online Makale