ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Resilience, depression and burnout levels in caregivers of patients followed in the forensic psychiatry service [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 201-208 | DOI: 10.5505/kpd.2023.67434

Resilience, depression and burnout levels in caregivers of patients followed in the forensic psychiatry service

Sevler Yıldız1, Aslı Kazğan Kılıçaslan2, Burcu Sırlıer Emir3, Osman Kurt4, Kerim Uğur5
1Erzincan Binali Yıldırım University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Erzincan, Turkey
2Yozgat Bozok University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Yozgat, Turkey
3Elazig Fethi Sekin City Hospital, Department Of Psychiatry, Elazığ, Turkey
4Adıyaman Provincial Health Directorate, Public Health, Adıyaman, Turkey
5Malatya Turgut Özal University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: It is known that psychiatric diseases also affect the quality of life of patients' relatives. The aim of this study is to examine the level of resilience, depression and burnout of the caregivers of forensic psychiatry patients in order to recognize the mental problems that may be experienced by relatives of forensic psychiatry patients who have committed crimes in addition to psychiatric illness.
METHODS: 90 high-security forensic psychiatry patient relatives were included in the study. Sociodemographic data form, Beck Depression Inventory (BDI), Adult Resilience Scale (RSA) and Maslach Burnout Inventory (MBI) were administered to all participants.
RESULTS: BDI score of caregivers was 10.8±7.7, RSA-total 99.8±12.5, emotional burnout score from MBI subscales 22.5±3.4, depersonalization score 9.4±2.2, personal success score was determined as 16.8±5.4. There was a significant difference between the duration of caregiving in terms of BDI score (p<0.01). The BDI score of the caregivers of the patients with criminal liability was found to be significantly higher than the score of the caregivers of the patients without criminal liability (p< 0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: : It was observed that the level of psychological resilience was good in people who took care of psychiatric patients who were subjected to forensic psychiatric examination, but they had mild depression and moderate burnout. It is seen that the relatives of the patients are affected psychologically and the necessary psychosocial support can be positive for the caregivers.

Keywords: Forensic psychiatry, caregiver, resilience, depression, burnout

Adli psikiyatri servisinde takipli hastaların bakım verenlerinde psikolojik dayanıklılık, depresyon ve tükenmişlik seviyesi

Sevler Yıldız1, Aslı Kazğan Kılıçaslan2, Burcu Sırlıer Emir3, Osman Kurt4, Kerim Uğur5
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı,Erzincan, Türkiye
2Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı,Yozgat, Türkiye
3Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği,Elazığ, Türkiye
4Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, Adıyaman, Türkiye
5Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Kliniği,Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Psikiyatrik hastalıkların hasta yakınlarının da yaşam kalitesini etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı psikiyatrik hastalığa ek olarak suç işlemiş olan adli psikiyatri hasta yakınlarının yaşayabileceği ruhsal sorunları tanımak amacıyla adli psikiyatri hastalarının bakım verenlerinin psikolojik dayanıklılık, depresyon ve tükenmişlik seviyesinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 90 yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) hasta yakını dahil edildi. Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (YPDÖ) ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) uygulandı.
BULGULAR: Bakım verenlerin BDÖ puanı 10,8±7,7, YPDÖ-total 99,8±12,5, MTÖ alt ölçeklerinden duygusal tükenmişlik puanı 22,5±3,4, duyarsızlaşma puanı 9,4±2,2, kişisel başarı puanı ise 16,8±5,4 olarak saptanmıştır. Bakım verenlerin bakım verme süresi ile BDÖ puanı arasında anlamlı ilişki görülmüştür (p<0,01). Ceza sorumluluğu olan hastaların bakım verenlerinin BDÖ puanı ceza sorumluluğu olmayanların bakım verenlerinin puanından yüksek olarak bulunmuştur (p< 0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adli psikiyatrik incelemeye tabi tutulmuş psikiyatri hastalarının bakımı ile ilgilenen kişilerde psikolojik dayanıklılık düzeyinin iyi olduğu bununla birlikte hafif düzeyde depresyon ve orta düzeyde tükenmişliğe sahip oldukları görüldü. Hasta yakınlarının ruhsal açıdan etkilenmiş olduğu ve gerekli psikososyal desteğin bakım veren kişiler için olumlu olabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli psikiyatri, bakım veren, psikolojik dayanıklılık, depresyon, tükenmişlik

Sevler Yıldız, Aslı Kazğan Kılıçaslan, Burcu Sırlıer Emir, Osman Kurt, Kerim Uğur. Resilience, depression and burnout levels in caregivers of patients followed in the forensic psychiatry service. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 201-208

Corresponding Author: Sevler Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale