ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Gender Dysphoria Syndrome: Case report [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2005; 8(3): 141-145

Gender Dysphoria Syndrome: Case report

Bülent Kayahan1, Erol Ozan1, Nuri Doğan Atalay2, Hayriye Elbi Mete2
1Uz.Dr.,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,
2Prof.Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,

The patients who request sex change operations separates two groups. There are transsexual patients in the first group. The patients in the second group are gender dysphoria patients. The second group is larger and has indefinite borders. Transsexualism can be defined as refusing one's anatomical gender and desiring to have primary and secondary gender characteristics of the opposite sex. The identification with the opposite gender is constant in transsexualism. The onset of transsexualism is in childhood. Transsexual patients are rare. Gender dysphoria syndrome is a clinical syndrome like transsexualism in which there is an impropriety between the anatomical gender and identity gender of a person. Transsexualism is the most serious form of gender dysphoria syndrome and it is in the most extreme point of the syndrome. It is an infrequent case to see gender dysphoria syndrome alone and permanent. Most of gender dysphoria patients have axis I diagnoses of DSM-IV (psychotic disorders, affective disorders). Besides, subthreshold forms of psychosis, psychopathologies of character, major developmental problems frequently associate with gender dysphoria syndrome. The course of the syndrome fluctuates (exacerbations and remissions). In this syndrome, the diagnosis of primer psychiatric disorder and the relation of the syndrome with this disorder is important for the appropriate treatment and prognosis. In this report a gender dysphoria patient with comorbid obsessive-compulsive disorder who responded to sertraline and risperidone treatment is presented.

Keywords: Key Words: gender dysphoria, transsexualism, psychological treatments of transsexualism.

Cinsel Kimlik Disfori Sendromu: Olgu Sunumu

Bülent Kayahan1, Erol Ozan1, Nuri Doğan Atalay2, Hayriye Elbi Mete2
1Uz.Dr.,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,
2Prof.Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı,

Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını talep eden hastalar iki gruba ayrılır. Birinci grupta transseksüel hastalar vardır, ikinci grup hastalar ise daha büyük ve sınırları belirsiz bir gruba ait olan cinsel kimlik disfori sendromu olan hastalardır. Transseksüalite; kişinin anatomik cinsiyetini reddederek karşı cinsin birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerine sahip olmak istemesi olarak tanımlanabilir. Transseksüalitede karşı cinsiyet özdeşimi süreklidir. Transseksüalite çocuklukta başlayan bir bozukluktur. Transseksüel hastalar nadirdir. Cinsel kimlik disfori sendromu da transseksüalizm gibi kişinin anatomik cinsiyeti ile cinsel kimliği arasında uygunsuzluğun olduğu bir klinik durumdur. Transseksüalizm cinsel kimlik disfori sendromunun en ağır formudur, en aşırı uçta bulunur. Cinsel kimlik disfori sendromunun tek başına ve kalıcı olarak görülmesi nadir görülen bir durumdur. Cinsel kimlik disfori sendromu olgularının çoğu DSM-lVe göre birinci eksen tanısı alır (psikotik bozukluklar, affektif bozukluklar). Ayrıca psikozun eşik altı formları, karakter patolojileri, majör gelişimsel problemler sıklıkla cinsel kimlik disfori sendromuna eşlik etmektedir. Cinsel kimlik disfori sendromu klinik gidiş olarak dalgalanmalar gösterir (remisyon ve alevlenmeler). Cinsel kimlik disfori sendromunda birincil psikiyatrik hastalığın tanısı ve cinsel kimlik disfori sendromunun bu hastalık ile bağlantısı uygun tedavi ve prognoz için önemlidir. Bu yazıda obsesif kompulsif bozukluğun eşlik ettiği ve sertralin ve risperidon tedavisi ile tam düzelme gösteren bir cinsel kimlik disfori sendromu olgusu bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Cinsel kimlik disfori sendromu, transseksüalizm, transseksüalizmde psikolojik tedaviler.

Bülent Kayahan, Erol Ozan, Nuri Doğan Atalay, Hayriye Elbi Mete. Gender Dysphoria Syndrome: Case report. Turkish J Clin Psy. 2005; 8(3): 141-145
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale