ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psychological Maltreatment of Women Inventory Short Form - Turkish adaptation [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 276-286 | DOI: 10.5505/kpd.2017.76588

Psychological Maltreatment of Women Inventory Short Form - Turkish adaptation

Nevra Cem Ersoy1, Olga Selin Hünler2, Yudit Namer3
1Izmir University of Economics, Department of Psychology, Izmir
2University of Bremen, Department of Anthropology and Cultural Research
3Bielefeld University, School of Public Health

INTRODUCTION: This study aims to adapt a short form of Psychological Maltreatment of Women Inventory (Tolman 1989) to Turkish and to examine the psychometric properties of the Turkish short form.
METHODS: Participants were 852 women between the ages of 23-55 (M=32; SD=1.32), who were either married (48%) or in a romantic relationship (47%) during data collection. The questionnaire was comprised of Psychological Maltreatment of Women Inventory (PMWI), Submissive Acts Scale (SAS) and demographic information form. Principal Components Analysis was used for confirmatory construct validity, and Pearson correlation coefficients between SAS and PMWI total scores were calculated for discriminatory validity. Cronbach-Alpha internal consistency coefficients and split-half reliability were measured to establish internal consistency.
RESULTS: The three-factor (Restriction/Blaming/Threat; Emotional-Verbal Violence; Responsibility) structure explained 64.3% of variance. Internal consistency coefficient (Cronbach-Alpha) was found to be.93; split half reliability was found to be.90 and.87 for the first and second halves, respectively, and the correlation between the two halves were found to be.71.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish short form of Psychological Maltreatment of Women Inventory is a valid and reliable tool to measure psychological maltreatment experienced by married women, or women in romantic relationships.

Keywords: Psychological violence against women, validity, reliability

Kadına Psikolojik Eziyet Envanteri Kısa Formu Türkçe Uyarlaması

Nevra Cem Ersoy1, Olga Selin Hünler2, Yudit Namer3
1İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İzmir
2Bremen Üniversitesi, Antropoloji ve Kültürel Araştırmalar Bölümü
3Bielefeld Üniversitesi, Halk Sağlığı Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Kadına Psikolojik Eziyet Envanteri’nin (Tolman 1989) kısa formunun Türkçeye uyarlanmasıdır. Çalışmada ölçeğin Türkçe kısa formunun psikometrik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yaşları 23-55 arasında değişen (Ort.= 32; ss =1,32) ve uygulama esnasında evli (%48) ya da romantik ilişkisi olan (%47) toplam 852 kadın katılmıştır. Soru formu Kadına Psikolojik Eziyet Envanteri (KPEE), Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) ve demografik bilgi formundan oluşmaktadır. Doğrulayıcı yapı geçerliliği için Temel Bileşenler Analizi yapılmış, ayırt edici geçerliliği hesaplamak için de BEDÖ ölçek toplam puanı ile KPEE arasında Pearson Bağıntı Katsayılarına bakılmıştır. İç tutarlılık için Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları, iki yarım test güvenirliği hesaplanmıştır.
BULGULAR: Üç faktörlü yapı (Kısıtlama/Suçlama/Tehdit; Duygusal-Sözel Şiddet; Sorumluluk) varyansın %64,3’ünü açıklamıştır. Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa),93; iki yarım test güvenirlikleri, birinci ve ikinci yarı için sırasıyla,90 ve,87; iki yarı arası bağıntı düzeyi de,71 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kadına Psikolojik Eziyet Envanteri Türkçe Kısa Formu evli ya da romantik ilişkisi olan kadınların yaşadıkları psikolojik eziyeti ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik psikolojik şiddet, geçerlik, güvenirlik

Nevra Cem Ersoy, Olga Selin Hünler, Yudit Namer. Psychological Maltreatment of Women Inventory Short Form - Turkish adaptation. J Clin Psy. 2017; 20(4): 276-286

Corresponding Author: Yudit Namer, Germany
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale