ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The effect of Sars-CoV2 pandemic on consultations of a child and adolescent emergency psychiatry clinic [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 193-200 | DOI: 10.5505/kpd.2023.99075

The effect of Sars-CoV2 pandemic on consultations of a child and adolescent emergency psychiatry clinic

Binay Kayan Ocakoglu1, Mehmet Can Erata2, Gökce Elif Alkaş1, Ayşegül Tonyalı1, Gül Karaçetin1
1Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Istanbul Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health And Neurological Diseases Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Istanbul Erenkoy Mental Health And Neurological Diseases Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Our study aims to investigate how the pandemic has affected the emergency department (ED) visits and to assess whether COVID-19 pandemic changed the presentations of diagnoses /chief complaints of the patients across three years.
METHODS: This is a retrospective study. The study population was described as all patients who applied to our Pediatric Psychiatry ED from March to May of 2019, 2020 and 2021.
RESULTS: The overall number of child and adolescent psychiatric emergency department visits declined by 49.5% in 2020 during pandemic period with implementation of COVID-19 related measures. From the corresponding period of 2021, the total number of ED visits have increased to a higher level than the same period of 2020 and even 2019. In 2020 and 2021, compared to 2019 (26.1%); there was a decrease of patients being admitted to the inpatient unit. We also found that the ratio of patients who were diagnosed with autism spectrum, mental retardation, depression, trauma and related, anxiety and obsessive-compulsive disorders got increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The immediate drop in visits to ED after the first pandemic restrictions may reflect people being more hesitant to hospitals at the beginning. But one year later, in the mid-pandemic period, the rise in visits to ED could have been because people got used to the pandemic or the need for acute psychiatric care cannot further be postponed. The decrease of admissions to the inpatient psychiatric unit may be a result of COVID-19 related measures as total number of beds got reduced due to restrictions.

Keywords: child and adolescent psychiatry, COVID-19, emergency psychiatry, pandemic

Sars-CoV2 pandemisinin bir çocuk ve ergen acil psikiyatri kliniği başvurularına olan etkisinin incelenmesi

Binay Kayan Ocakoglu1, Mehmet Can Erata2, Gökce Elif Alkaş1, Ayşegül Tonyalı1, Gül Karaçetin1
1Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Kliniği, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Kliniği, İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız, pandeminin acil servise başvuran hastalara etkisini ve COVID-19 pandemisinin üç yıl boyunca hastaların tanı / başlıca şikâyet durumlarında herhangi bir değişikliğe yol açıp açmadığını araştırmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmamız retrospektif bir çalışmadır. Çalışma popülasyonu, 2019, 2020 ve 2021 Mart-Mayıs ayları arasında çocuk psikiyatrisi acil servisimize başvuran hastalar olarak tanımlanmıştır.
BULGULAR: 2020 yılı pandemi döneminde COVID-19 ile ilgili önlemlerin uygulanmasıyla çocuk ergen acil psikiyatri servisine başvuran hasta sayısı %49,5 oranında azaldı. 2021 yılının ilgili döneminden itibaren acil servise başvuran toplam hasta sayısı 2020 ve hatta 2019 yılının aynı dönemine göre daha yüksek seviyelere çıkmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında 2019 yılına kıyasla, yataklı servise yatırılan hasta sayısında azalma %26,1 azalma olmuştur. Ayrıca pandemi döneminde hastalarda, otizm spektrum bozukluğu, zekâ geriliği, depresyon, travma ve buna bağlı anksiyete bozuklukları ve obsesif-kompulsif bozukluk tanılarının oranının arttığını saptadık.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlk pandemi kısıtlamalarının ardından acil servise yapılan başvurulardaki ani düşüş, insanların başlangıçta hastanelere karşı daha çekingen davranmasını yansıtıyor olabilir. Ancak bir yıl sonra, pandeminin orta döneminde, acil servise yapılan başvuru sayısındaki artış, insanların pandemiye alışması veya akut psikiyatrik bakım ihtiyacının daha fazla ertelenememesi olabilir. Yataklı psikiyatri ünitesine yatışların azalması, kısıtlamalar nedeniyle toplam yatak sayısının azalması; yani COVID-19 ile ilgili önlemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir.

Anahtar Kelimeler: çocuk ve ergen psikiyatri, COVID-19, acil psikiyatri, pandemi

Binay Kayan Ocakoglu, Mehmet Can Erata, Gökce Elif Alkaş, Ayşegül Tonyalı, Gül Karaçetin. The effect of Sars-CoV2 pandemic on consultations of a child and adolescent emergency psychiatry clinic. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 193-200

Corresponding Author: Binay Kayan Ocakoglu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale