ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Decreased serum levels of glial markers and their relation with clinical parameters in patients with schizophrenia [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 155-162 | DOI: 10.5505/kpd.2023.81557

Decreased serum levels of glial markers and their relation with clinical parameters in patients with schizophrenia

İhsan Çetin1, Ömer Faruk Demirel2, Tarık Sağlam2, Nazım Yıldız2, Alaattin Duran2
1Hitit University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Çorum, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia suggests that alterations of glial fibrillary acidic protein (GFAP) and glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) functions may play a role in the pathogenesis of schizophrenia. However, there is limited information about the relationship of these molecules with the clinical features of schizophrenia. In this study, it was aimed to compare patients with schizophrenia and healthy controls in terms of serum GFAP and GDNF levels and to investigate the effects of clinical parameters on serum levels of molecules in patients with schizophrenia.
METHODS: 37 patients with schizophrenia followed in the psychosis unit and 37 age- and sex-matched healthy controls without a history of psychiatric disease were recruited in study. The patients evaluated through the Turkish version of positive and negative syndrome scale. On the other hand, sociodemographic question form was applied to both the patients and the healthy controls.
RESULTS: Serum GDNF and GFAP levels of patients with schizophrenia were significantly lower than those of healthy controls. Furthermore, serum GDNF levels were negatively correlated with general and negative syndrome scales (PANSS) in these patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been observed that there is a relationship between PANSS and changes in the GDNF levels of schizophrenia patients. However, larger clinical studies in which these markers are also measured in cerebrospinal fluid are needed to understand the biological mechanisms underlying these associations and to understand whether glial markers could be useful as biomarkers for the diagnosis of schizophrenia.

Keywords: Schizophrenia, Neurodegeneration, GFAP, GDNF, Glial Markers, PANSS Scores

Şizofreni hastalarında azalmış serum glial belirteç düzeyleri ve bunların klinik parametrelerle ilişkisi

İhsan Çetin1, Ömer Faruk Demirel2, Tarık Sağlam2, Nazım Yıldız2, Alaattin Duran2
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Şizofreninin nörogelişimsel hipotezi, glial fibriler asidik protein (GFAP) ve glial hücre hattından türetilmiş nörotrofik faktör (GDNF) fonksiyonlarındaki değişikliklerin şizofreninin patogenezinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu moleküllerin şizofreninin klinik özellikleri ile ilişkisi hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada şizofreni hastalarının sağlıklı kontrollerle serum GFAP ve GDNF düzeylerinin karşılaştırılması ve şizofreni hastalarında klinik parametrelerin moleküllerin serum düzeylerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Psikoz biriminde takip edilen 37 şizofreni hastası ile yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş, psikiyatrik hastalik öyküsü olmayan 37 sağlıklı kontrol alındı. Hastalar pozitif ve negatif sendrom ölçeğinin Türkçe versiyonu ile değerlendirildi. Hastalar pozitif ve negatif sendrom ölçeğinin Türkçe versiyonu ile değerlendirildi. Öte yandan, hem hastalara hem de sağlıklı kontrollere sosyodemografik soru formu uygulandı.
BULGULAR: Şizofreni hastalarının serum GDNF ve GFAP düzeyleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak düşüktü. Ayrıca bu hastalarda serum GDNF düzeyleri genel ve negatif sendrom skalaları (PANSS) ile negatif korelasyon gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PANSS ile şizofreni hastalarının GDNF düzeylerindeki değişiklikler arasında ilişki olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, bu ilişkilerin altında yatan biyolojik mekanizmaları anlamak ve glial markırların şizofreninin tanısı için biyobelirteç olarak yararlı olup olamayacağını anlamak için beyin omirilik sıvısında da bu markirlarin ölçüldüğü daha geniş klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Nörodejenerasyon, GFAP, GDNF, Glial Belirteçler, PANSS Puanları

İhsan Çetin, Ömer Faruk Demirel, Tarık Sağlam, Nazım Yıldız, Alaattin Duran. Decreased serum levels of glial markers and their relation with clinical parameters in patients with schizophrenia. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 155-162

Corresponding Author: İhsan Çetin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale