Ayşe Gülsen Ceyhun, Birsen Ceyhun.

İntihar araştırmalarında ergenlik döneminde intihar, bugün en önemli konulardan biridir. Bu araştırmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinde intihar olasılığını belirlemektir. Araştırma grubu 1400 öğrenciden oluşmuştur. Lise grubunda 600, üniversite grubunda 800 öğrenci vardır. Demografik özellikleri belirlemek için bir soru formu ve İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ) uygulanmıştır. Öğrencilerin sınıflarında grup uygulaması yapılmıştır. Lise ve üniversite öğrencilerinin İOÖ'den aldıkları puan oldukça yüksektir. Lise öğrencileri için X: 65.33, üniversite öğrencileri için X: 59.51'dir. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde her iki grupta da erkek öğrencilerin intihar olasılığı ölçeğinden aldıkları ortalama puan kızlardan daha yüksek olarak saptanmıştır. Alt ölçekler açısından değerlendirildiğinde grubun en yüksek puanı umutsuzluk alt ölçeğinden aldığı görülmektedir. Elde edilen bulgular lise ve üniversite öğrencilerinin intihar olasılığı açısından risk grubunu oluşturduğunu göstermektedir.

PDF

Kullanıcı girişi