ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  The determination of parent attitude and childhood trauma in adolescent pushed into crime (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(2): 219-227 | DOI: 10.5505/kpd.2019.94834  

The determination of parent attitude and childhood trauma in adolescent pushed into crime (tur)

Nalan Gördeles Beşer1, Leyla Baysan Arabacı2, Gülçin Uzunoğlu3, Öznur Bilaç3, Erol Ozan4
1Niğde Ömer Halisdemir University Niğde Zübeyde Hanım School of Health Nursing Department Psychiatric Nursing
2İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Health Science Nursing Department Mental Health And Psychiatric Nursing
3Manisa Mental Health and Disease Hospital Psychiatry of Child And Adolescent Department
4Celal Bayar University Faculty of Medicine Psychiatry Department

INTRODUCTION: This study was conducted to determine parent attitude and childhood traumas of adolescents pushed into crime who came to the policlinic of child and adolescent psychiatry for judicial evaluation.
METHODS: Of this descriptive cross-sectional study sample was included 45 adolescents aged between 13 and 18 years, came with their parents to the psychiatric outpatient clinic of child, pushed into crime. Data were collected with Introductory Information Form, Childhood Trauma Questionnaire, Parents Attitude Research Instrument Scale. To evaluation of the data, descriptive statistics, Mann-Whitney-U, Kruskal Wallis Variance analysis and Pearson correlation analysis were used..
RESULTS: 84.4 % of adolescent who joined the research were 15-17 age, 60.0% of them were male and 57.8% of them were not unable to continue schooling. The mean of trauma questionnaire of adolescent was found 54.42±7.53 (middle). It was found that sexual abuse’s median points of adolescent who were unable to continue schooling, had a poor commination with father, and physical abuse’s median points of adolescent who lived with their family, and physical neglect’s median points of adolescent who graduated from primary school, and emotional abuse’s median points of adolescent whose father showed irrelevant attitude, and emotional neglects’ median points of adolescent who have three or more sisters/brothers, whose mothers showed unbalanced and inconsistent attitude were higher than other’s significantly (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Adolescent who pushed into crime experienced middle level childhood trauma. The repressive-irrelevant parental attitude, unable to continue schooling, poor communication with the father, being in the crowded family, having psychiatric diagnosis from childhood are predictors of childhood mental trauma.

Keywords: Pushed to crime, mental health, parental attitude, childhood trauma.


Suça itilmiş ergenlerde ebeveyn tutumu ve çocukluk çağı travmalarının belirlenmesi (tur)

Nalan Gördeles Beşer1, Leyla Baysan Arabacı2, Gülçin Uzunoğlu3, Öznur Bilaç3, Erol Ozan4
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği AD
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği AD
3Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, adli değerlendirme amacıyla çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine gelen suça sürüklenen ergenlerde ebeveyn tutumu ve çocukluk çağı travmalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışmanın örneklemini; çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine ebeveyni ile gelen, suça itilmiş, 13-18 yaş arası 45 ergen oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney-U, Kruskall Wallis Varyans analizi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: : Araştırmaya katılan ergenlerin %84.4’ü 15-17 yaş grubunda olup, %60.0’ı erkek ve %57.8’i okula devam edememektedir. Ergenlerin travma ölçeği puan ortalaması 54.42±7.53 (orta) olarak bulunmuştur. Okula devam edemeyenlerin, babası ile iletişimini kötü olarak değerlendirenlerin cinsel istismar, aileleri ile birlikte yaşayanların fiziksel istismar, ilkokul mezunu olanların fiziksel ihmal, babası ilgisiz kayıtsız bir tutum sergileyenlerin duygusal istismar, annesi dengesiz ve tutarsız tutum sergileyenler ile üç ve daha fazla kardeşe sahip olanların ise duygusal ihmal puan ortancalarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Suça sürüklenen ergenler orta düzeyde çocukluk çağı travması deneyimlemişlerdir. Baskıcı-ilgisiz ebeveyn tutumu, okula devam edememe, baba ile iletişimin kötü olması, kalabalık ailede olma, çocukluktan itibaren psikiyatrik tanıya sahip olma durumları çocukluk çağı ruhsal travmalarının yordayıcısıdır.

Anahtar Kelimeler: Suça sürüklenme, ruh sağlığı, ebeveyn tutumu, çocukluk çağı travmaları.


Nalan Gördeles Beşer, Leyla Baysan Arabacı, Gülçin Uzunoğlu, Öznur Bilaç, Erol Ozan. The determination of parent attitude and childhood trauma in adolescent pushed into crime (tur). J Clin Psy. 2019; 22(2): 219-227

Corresponding Author: Nalan Gördeles Beşer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (44 accesses)
 (852 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale