ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Theory of mind and related factors in parents of children diagnosed with autism spectrum disorders (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(2): 139-147 | DOI: 10.5505/kpd.2018.83007  

Theory of mind and related factors in parents of children diagnosed with autism spectrum disorders (tur)

Tayfun Kara1, Semra Yılmaz2
1Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Antalya, Turkey
2University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital Department of Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Impairments constituting the basis of Autism Spectrum Disorder (ASD) are explained in terms of theory-of-mind (ToM). Our study investigated psychiatric disorders and sociodemographic characteristics potentially associated with ToM in the parents of children with ASD in the context of gender variation.
METHODS: The study involved 84 families with a child diagnosed with ASD (mother, father and child with ASD - 252 participants). The Reading the Mind in the Eye Test (RMET) was applied to evaluate parental ToM. Parents were also assessed using a Sociodemographic Information Form, the Toronto Alexithymia Scale (TAS), the Beck Depression Inventory (BDI) and the Beck Anxiety Inventory (BAI). The Childhood Autism Rating Scale (CARS) was applied to assess severity of autism in children. The data obtained were subjected to statistical comparisons.
RESULTS: No statistically significant difference was determined between parents’ RMET, BAI, or TAS scores. Mothers’ BDI scores were significantly higher than those of fathers (p=0.009). Higher RMET scores were determined in parents of children with mild ASD and no accompanying disease. Significant negative correlation was determined between children’s CARS scores and parental RMET scores (r=-0.528 p=<0.0001 / r=-0.473 p=<0.0001). Maternal and paternal RMET scores decreased as parental TAS scores increased. Negative correlation was determined between parental TAS and RMET scores (r=-0.303 p=0.005 / r=-0.327 p=0.002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: ToM disturbance in parents increased with severity of ASD in children, although no gender difference was determined. Further ToM studies involving parents of children with severe ASD are now needed.

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Child, Theory of Mind, Parent


Otizm spektrum bozukluğu tanısına sahip çocukların ebeveynlerinde zihin kuramı ve ilişkili faktörler (tur)

Tayfun Kara1, Semra Yılmaz2
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) temellerini oluşturan bozulmalar Zihin Kuramı (ZK) ile açıklanmaktadır. Çalışmamızda OSB’li bireylerin ebeveynlerinde ZK ile ilişkili olabilecek sosyodemografik özellikler ve psikiyatrik bozuklukları cinsiyet farklılığı bağlamında inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma OSB tanılı çocuğa sahip 84 aile (anne, baba ve OSB tanılı çocuk – 252 katılımcı) ile yapıldı. Ebeveynlerin Zihin Kuramı değerlendirilmesi için Gözlerden Zihin Okuma Testi (Gözler Testi) uygulandı. Ebeveynler ayrıca, Sosyodemografik Bilgi Formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile değerlendirildi. Çocukların otizm şiddetini değerlendirmek için Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği (ÇODÖ) uygulandı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ebeveynlerin Gözler Testi, BAÖ, TAÖ skorları açısından aralarında anlamlı fark olmadığı görüldü. Annelerin BDÖ skorunun babalardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (p=0.009). OSB şiddeti hafif olan ve komorbid hastalığı olmayan çocukların ebeveynlerinde Gözler Testi skorunun daha yüksek olduğu saptandı. Çocuğun ÇODÖ skoru ile ebeveynlerin Gözler Testi skoru arasında negatif yönlü (r=-0,528 p=<0.0001 / r=-0,473 p=<0.0001) anlamlı ilişki olduğu saptandı. Ebeveynlerin TAÖ skoru ile Gözler Testi skorları arasında negatif yönlü korelasyon olduğu saptandı (r=-0,303 p=0,005 / r=-0,327 p=0,002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarda OSB şiddeti arttıkça ebeveynlerde ZK’ya dair bozukluğun arttığı görüldü ancak cinsiyetler arasında farklılaşma saptanmadı. OSB semptomları şiddetli olan çocukların ebeveynlerine dair daha geniş kapsamlı ZK çalışmalarına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Çocuk, Zihin Kuramı, Ebeveyn


Tayfun Kara, Semra Yılmaz. Theory of mind and related factors in parents of children diagnosed with autism spectrum disorders (tur). J Clin Psy. 2019; 22(2): 139-147

Corresponding Author: Tayfun Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (57 accesses)
 (1078 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale