ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Theory of mind and executive functions in bipolar disorder patients and their first-degree relatives (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(4): 396-407 | DOI: 10.5505/kpd.2019.78942  

Theory of mind and executive functions in bipolar disorder patients and their first-degree relatives (tur)

Taçlan Duman1, Figen Ateşçi2, Osman Zülkif Topak3, İbrahim Şendur4, Selim Tümkaya2, Osman Özdel2
1Department of Psychiatry, Tavas State Hospital, Denizli
2Department of Psychiatry, Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department of Psychiatry, Samandağ State Hospital, Hatay, Turkey
4Department of Psychiatry, Denizli State Hospital, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: In this study it is aimed to compare the theory of mind skills and executive functions in bipolar disorder patients and their first degree relatives with controls, and to demonstrate the relationship between executive functions and theory of mind.
METHODS: 30 patients with euthymic bipolar I disorder, their first degree relatives, and 30 healthy controls were included in the study. Sociodemographic data form, Hamilton Depression Rating Scale, Young Mania Rating Scale, Wechsler Adults Intelligence Test were applied to all participants; Wisconsin Card Sorting Test, Stroop Test, Trail Making Test A and B, and Digit Span Test were applied to evaluate the executive functions; Reading the Mind in the Eyes Test, Hinting Task and Faux Pas Test were applied to evaluate the theory of mind skills.
RESULTS: There was not any significant difference between the groups in terms of theory of mind, although total scores were seen from bad to good in bipolar patients, first degree relatives and controls respectively. Patient group had significantly lower performance in Trail Making Test A, and DigitSpan Test inverse number scores. As the severity of disease increased, cognitive functions and the theory of mind were seen to be worsened. The theory of mind was related to executive functions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, we did not find significant losses in terms of theory of mind in bipolar patients and their first degree relatives. But bipolar patients had a deficiency in attention, psychomotor speed and verbal working memory; and theory of mind was related to executive functions.

Keywords: Bipolar Disorder, Theory of Mind, Executive Functions


Bipolar bozukluk hastaları ve birinci derece yakınlarında zihin kuramı ve yürütücü işlevler (tur)

Taçlan Duman1, Figen Ateşçi2, Osman Zülkif Topak3, İbrahim Şendur4, Selim Tümkaya2, Osman Özdel2
1Tavas Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Denizli
3Samandağ Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Hatay
4Denizli Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada bipolar bozukluk hastaları ve birinci derece yakınlarında zihin kuramı becerileri ve yürütücü işlevlerinde bozulma olup olmadığı ve aralarındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya DSM-IV’e göre tanı konmuş 30 Ötimik Bipolar I bozukluklu hasta, bu hastaların birinci derece yakınları ve 30 sağlıklı gönüllü katılmıştır. Tüm katılımcılara sosyodemografik veri formu, Hamilton Depresyon Ölçeği, Young Mani Ölçeği, Wechsler Erişkinler İçin Zeka Testi uygulanmış; yürütücü işlevleri ve dikkati değerlendirmek için Wisconsin Kart Eşleme Testi, Stroop Testi, İz Sürme Testi A ve B, Sayı Dizisi Testi; zihin kuramı yeteneklerini değerlendirmek için ise Gözler Testi, İmayı Anlama Testi ve Pot Kırmayı Farketme Testi uygulanmıştır.
BULGULAR: Gruplar arasında zihin kuramı açısından anlamlı fark saptanmamıştır ancak toplam zihin kuramı puanlarının bipolar hasta, hasta yakını ve kontrol grubu sırasını izlediği görülmüştür. Dikkat ve Yürütücü işlevlerde ise hasta grubunun İz Sürme Testi-A ve Sayı Dizileri Testi ters sayı puanlarında anlamlı düşüklük görülmüştür. Zihin kuramı ile yürütücü işlevler arasında korelasyonlar tespit edilmiştir. Ayrıca hastalık yükü arttıkça bilişsel işlevlerin ve zihin kuramının kötüleştiği görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, bipolar hastalarının ve yakınlarının zihin kuramı açısından anlamlı kayıplar yaşamadığı; ancak bipolar hastalarda özellikle dikkat ve psikomotor hızda azalma, sözel çalışan bellek alanında bozulmalar olduğu; zihin kuramının yürütücü işlevlerle ilişkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bipolar Bozukluk, Zihin Kuramı, Yürütücü İşlevler


Taçlan Duman, Figen Ateşçi, Osman Zülkif Topak, İbrahim Şendur, Selim Tümkaya, Osman Özdel. Theory of mind and executive functions in bipolar disorder patients and their first-degree relatives (tur). J Clin Psy. 2019; 22(4): 396-407

Corresponding Author: Osman Zülkif Topak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (35 accesses)
 (544 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale