ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  The association of occupational profile with job satisfaction, burnout, and depression in physicians from three different hospitals in Turkey (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(2): 148-156 | DOI: 10.5505/kpd.2019.73792  

The association of occupational profile with job satisfaction, burnout, and depression in physicians from three different hospitals in Turkey (eng)

Başak Şahin1, Esra Musaoğlu2, Bilge Doğan3, Armağan Yıldırım4, Tayyibe Arslan5, Hasan Şahin6
1Department of Psychiatry, Faculty of Medicine,Canakkale Onsekiz Mart University,Canakkale,Turkey
2Department of Psychiatry, Sakarya Yenikent State Hospital, Sakarya, Turkey
3Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin,Turkey
4Department of Psychiatry, Ankara Dr Abdurrahman Yurtarslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5Department of Psychiatry, Balikesir State Hospital, Balıkesir, Turkey
6Department of Anesthesiology and Reanimation, Canakkale Onsekiz Mart University, Medicine Faculty, Canakkale, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to compare job satisfaction, burnout, and depression scores of medical doctors from different regions ‎in ‎Turkey. ‎
METHODS: A cross-sectional study ‎was performed during October 2013‎‏ in three cities ‏‎‎from ‎Turkey. Participants were asked to self-administer ‏a demographic information questionnaire, ‎the Minnesota Satisfaction Questionnaire (Internal work satisfaction-IWS and External work ‎‎satisfaction-EWS), the Beck Depression Inventory (BDI), ‎the Maslach Burnout Inventory ‎‎(MBI), Maslach Emotional Exhaustion Score (MEES), ‎and ‎Maslach Personal Accomplishment ‎Score (MPAS).‎ ‎
RESULTS: Mean (±SD) Total work satisfaction score‎ was ‎66.2±‎12.6‎. 118 ‎participants had BDI ‎scores of 10 or less while 40 participants had 11 or ‎higher scores. Proportions for poor ‎depersonalization, emotional exhaustion, and personal ‎accomplishment were 18.6% (n=29), ‎‎5.8% (n=9), and 81.9% (n=127) respectively.‎ There were significant differences concerning ‎some variables between the three cities. ‎Most of the doctors in Şırnak and Hakkari were ‎younger, single, and less experienced compared to the more developed Çanakkale (p<0.05). ‎
DISCUSSION AND CONCLUSION: In a hierarchical regression analysis, independent of the other factors, MPAS ‎and MEES were predictors of the total job ‎satisfaction score. MPAS ‎and MEES are the most ‎‎significant independent variables affecting job satisfaction. Decreasing stressors and ‎assuring ‎a motivating and supportive environment may ‎prove to ‎be helpful in the enhancement ‎of job ‎satisfaction. ‎

Keywords: Burnout, Depression, Developmental Indices, Job Satisfaction, Medical Doctors.‎,,,


Türkiyede üç farklı hastaneden hekimlerin iş tatmini, tükenmişlik ve depresyon ile iş profili ilişkisi (eng)

Başak Şahin1, Esra Musaoğlu2, Bilge Doğan3, Armağan Yıldırım4, Tayyibe Arslan5, Hasan Şahin6
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Çanakkale
2Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Sakarya
3Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Aydın
4Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiatri Kliniği, Ankara
5Balıkesir Devlet Hastanesi Psikiatri Kliniği, Balıkesir
6Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Türkiye'deki farklı bölgelerden gelen tıp doktorlarının iş doyumu, tükenmişlik ve depresyon puanı ‎düzeylerini karşılaştırmayı amaçlamıştır.‎
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekim 2013'te Türkiye'den üç şehirde kesitsel bir çalışma yapıldı. ‎Katılımcılardan; bir demografik bilgi anketi, Minnesota Memnuniyet Anketi (Dahili iş ‎memnuniyeti-IWS ve Harici iş memnuniyeti-EWS), Beck Depresyon Envanteri (BDI), ‎Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI), Maslach Duygusal Tükenme Puanı (MEES) ve ‎Maslach Kişisel Başarı Puanı (MPAS)’nı kendilerinin doldurması istendi.‎
BULGULAR: Ortalama (± SD) Toplam iş memnuniyeti puanı 66.2 ± 12.6 idi. Toplam 118 ‎katılımcı BDI’dan 10 veya daha az puan alırken, 40 katılımcı 11 veya daha yüksek puan aldı. ‎Yetersiz duyarsızlaşma, duygusal tükenme ve kişisel başarı oranları sırasıyla % 18,6 (n = 29) ‎‎,% 5.8 (n = 9) ve % 81.9 (n = 127) idi. şehirler. Şırnak ve Hakkari'deki doktorların çoğu daha ‎gelişmiş olan Çanakkale'ye göre daha genç, bekâr ve daha az deneyimliydi (p <0.05).‎
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bir hiyerarşik regresyon analizinde; diğer faktörlerden bağımsız olarak MPAS ve ‎MEES toplam iş memnuniyeti puanının yordayıcılarıydı. MPAS ve MEES iş tatminini ‎etkileyen en önemli bağımsız değişkenlerdir. Streslerin azaltılması ve motive edici ve ‎destekleyici bir ortamın sağlanması, iş tatminini artırmada yardımcı olabilir.‎

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Depresyon, Gelişim Endeksleri, İş Tatmini, Tıp Doktorları.


Başak Şahin, Esra Musaoğlu, Bilge Doğan, Armağan Yıldırım, Tayyibe Arslan, Hasan Şahin. The association of occupational profile with job satisfaction, burnout, and depression in physicians from three different hospitals in Turkey (eng). J Clin Psy. 2019; 22(2): 148-156

Corresponding Author: Hasan Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (79 accesses)
 (616 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale