ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 3   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Pharmacotherapy Profiles of Children with Tic Disorders: A Cross-Sectional Retrospective Study [J Clin Psy]
J Clin Psy. Ahead of Print: KPD-69672 | DOI: 10.5505/kpd.2019.69672  

Pharmacotherapy Profiles of Children with Tic Disorders: A Cross-Sectional Retrospective Study

Gülser Dinç1, EBRU SEKMEN2, Zeynep Goker1, Esra Çöp1, Özden Üneri3
1University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Child Psychiatry, Ankara-TURKEY
2Adıyaman Training and Research Hospital, Child and Adolescent Psychiatry, Adıyaman-TURKEY
3Ankara Yıldırım Beyazıt University, Medical School, Child Psychiatry, Ankara-TURKEY

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to do a cross-sectional evaluation of treatment preferences in tic disorders in a clinical sample.
METHODS: The hospital records of cases diagnosed with tic disorders who were admitted to our clinic between May 2013 and June 2014 were retrospectively reviewed. SPSS 17.0 program was used to evaluate the data. The level of significance was accepted as p <0.05.
RESULTS: Our sample was consisted of 92 children with a mean age of 10.7 ± 3.1 years. Distribution of diagnosis of tic disorders were as follows: Tic Disorders (TD)-Not otherwise specified (46.7%), Tourette Syndrome (23.9%), Chronic Motor TD (20.7%), and Transient TD (8.7%). 45.7% of cases had at least one comorbid psychiatric disorder. While most frequently preferred class of psychotropic medications were atypical antipsychotics (33.7%), most frequently prescribed psychotropic medications were aripiprazole, atomoxetine, risperidone, selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs), methylphenidate, hydroxyzine and haloperidol, respectively by psychiatrists. Predictors of medication use were found to be being an adolescent and having chronic tic disorder (TS or chronic motor TD).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The frequent preference of atypical antipsychotics in the treatment of tic disorders is similar to some treatment guidelines. The use of medications used for treatment of attention deficit hyperactivity disorder and SSRIs can be explained by treatment of comorbid conditions. Our study is one of the first studies on pharmacotherapy applications in tic disorders from our country. In order to generalize our findings, prospectively planned, multicentered studies with larger samples are needed in children with tic disorders.

Keywords: Tic disorders, children, pharmacotherapy


Tik Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Farmakoterapi Uygulamaları: Retrospektif, Kesitsel Bir Çalışma

Gülser Dinç1, EBRU SEKMEN2, Zeynep Goker1, Esra Çöp1, Özden Üneri3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi, Ankara-TÜRKİYE
2Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Adıyaman-TÜRKİYE
3Ankara Yıldırım Beyazıt Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi, Ankara-TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada klinik örneklemde tik bozukluklarının tedavi seçenekleriyle ilgili retrospektif nitelikte bir kesitsel değerlendirilme yapılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2013- Haziran 2014 tarihleri arasında kliniğimize başvuran tik bozukluğu tanılı olgularının kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0 istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir.
BULGULAR: Örneklem, yaş ortalaması 10.7±3.1 olan 92 çocuktan oluşmaktadır. Tik bozuklukları tanı dağılımı; Tik Bozukluğu (TB)-Başka Türlü Adlandırılmamış (%46.7), Tourette Sendromu (%23.9), Kronik Motor Tik Bozukluğu (%20.7) ve Geçici Tik Bozukluğu (%8.7) şeklindedir. Vakaların %45.7’sinde en az bir komorbid psikiyatrik bozukluk bulunmaktadır. Psikiyatristler tarafından tedavi için en sık tercih edilen ilaç grubu atipik antipsikotiklerken (%33.7), en sık kullanılan ilaçlar sırasıyla aripipirazol, atomoksetin, risperidon, seçici serotonin geri-alım inhibitörleri (SSGİ), metilfenidat, hidroksizin ve haloperidoldür. İlaç kullanımını belirleyen yordayıcılar ergen (12-18 yaş) olmak ve kronik tik bozukluğuna (TS ya da kronik motor tik bozukluğu) sahip olmak şeklinde bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TB tedavisinde atipikantipsikotiklerinsıklıkla tercih edilmesi, bazı tedavi kılavuzlarına benzerlik göstermektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar ve SSGİ’lerin kullanımı, komorbid durumların tedavisiyle açıklanabilir.Çalışmamız, ülkemizde TB’de farmakoterapi uygulamaları konusunda yapılan ilk çalışmalardandır. Bulgularımızın genellenebilmesi için tik bozukluğu olan çocuklarda prospektif olarak planlanmış, çok merkezli ve daha büyük örnekleme sahip çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tik bozuklukları, çocuk, farmakoterapi
Corresponding Author: Gülser Dinç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale