ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Post traumatic stress disorder among adults in the aftermath of 2011 Van-Ercis earthquake (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(4): 380-388 | DOI: 10.5505/kpd.2019.62534  

Post traumatic stress disorder among adults in the aftermath of 2011 Van-Ercis earthquake (eng)

Mehmet Hamid Boztas1, Ahmet Tamer Aker2, Kerim Munir3, Feyza Çelik4, Adem Aydın5, Umut Karasu6, Elif Aktan Mutlu7
1Abant İzzet Baysal University, Department of Psychiatry
2Bilgi University, Department of Psychiatry
3Harvard University, Children’s Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry
4Dumlupınar University, Research and Training Hospital
5Necmettin Erbakan University, Department of Psychiatry
6Community Mental Health Center, Balıkesir
7MD, Bursa State Hospital

INTRODUCTION: The aims of the study were to: (i) screen for PTSD among subjects older than 15 years old living in the Ercis-Van region nine months after the earthquake; and (ii) examine the socio-demographic, clinical and trauma-related factors of PTSD diagnosis.
METHODS: At the time of the earthquakes, the population of Ercis-Van region was 1,050,000. We selected 1498 participants in these areas: 996 from Van and 502 from Ercis, centers using a stratified sampling frame (Kish design). Demographic information, trauma related experiences and past psychiatric history was obtained via socio-demographic survey. The PTSD module of the Composite International Diagnostic Interview (CIDI), along with depression, dysthymia, social anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, generalized anxiety disorder structured interview modules were used to directly elicit clinical information.

RESULTS: We found that PTSD was prevalent 35.5% among Van earthquake survivors. Analysis of binary Logistic regression showed risk factors, which included some trauma related losses, pre and post traumatic experiences. These risk factors are being female, having depression, loosing any family members or relatives, being unemployed, having serious familial conflicts, severe financial loss, and temporary relocation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results indicate that in addition to being women, having depression, trauma related losses, like previous traumatic experiences, some pre and post traumatic risk factors are important for development of PTSD. Therefore, after the traumatic event, community based interventions should be structured based on these pre and post disaster risk factors.

Keywords: Traumatic Stress, Community Psychiatry, Mental Health,


2011 yılı Van-Erciş depremi sonrası yetişkinlerde travma sonrası stres bozukluğu (eng)

Mehmet Hamid Boztas1, Ahmet Tamer Aker2, Kerim Munir3, Feyza Çelik4, Adem Aydın5, Umut Karasu6, Elif Aktan Mutlu7
1İzzet Baysal Universitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
2Bilgi Üniversitesi, Psikiyatri Ana bilim Dalı
3Harvard Üniversitesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
4Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5Necmettin Erbakan Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
6Balıkesir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
7Bursa Devlet Hatanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç
Bu çalışmanın amaçları; (i) Van Depreminden dokuz ay sonra Van-Erciş bölgesinde yaşayan 15 yaş üstüı bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğunu taramak ve (ii) Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısını yordayabilecek sosyodemografik, klinik ve travmayla ilişkili etmenleri gözden geçirmektir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Deprem sırasında Van ve Erciş bölgelerinde 1,050,000 kişi yaşamakta idi. Araştırmaya tabakalandırılmış örneklemle (Kish Metodu) Van’dan 996, Erciş’ten 502 kişi alınmıştır. Sosyodemografik veri formu aracılığıyla demografik bilgiler, travmayla ilişkili deneyimler ve geçmiş psikiyatrik öykü elde edilmiştir. Klinik bilgiler için Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesi/ Composite International Diagnostic Interview (CIDI)’nin TSSB, depresyon, distimi, sosyal anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğu modülleri kullanılmıştır
BULGULAR: Van depremi sonrasında deprem mağdurlarında TSSB oranını %35.5 olarak bulduk. Binary Lojistik regresyon analizi travmayla ilişkili, travma öncesi ve sonrası kimi etmenleri TSSB için risk faktörü olarak göstermiştir. Bu faktörler kadın olmak, depresyonda olmak, aile üyelerini veya bir yakınını kaybetmek, ciddi sağlık ve barınma sorunları yaşamak, işsiz,olmak, aile içi ciddi çatışmaların varlığı, ciddi finansal zorluk, geçici yer değiştirmedir
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızın sonuçları depresyon, kadın cinsiyet, travmayla ilişkili kayıplar yaşamaya ek olarak geçmiş travmatik deneyimler gibi travma öncesi ve sonrası kişide oluşan risk faktörlerinin TSSB gelişimde önemli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle travma sonrası topluma dayalı çalışmalar afet öncesi ve sonrası risk faktörlerine dayandırılarak yapılandırılmalıdır

Anahtar Kelimeler: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Toplum Psikiyatrisi, Ruhsal Sağlık


Mehmet Hamid Boztas, Ahmet Tamer Aker, Kerim Munir, Feyza Çelik, Adem Aydın, Umut Karasu, Elif Aktan Mutlu. Post traumatic stress disorder among adults in the aftermath of 2011 Van-Ercis earthquake (eng). J Clin Psy. 2019; 22(4): 380-388

Corresponding Author: Mehmet Hamid Boztas, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (67 accesses)
 (647 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale