ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 2   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Evaluation of post-traumatic stress disorder, burnout and coping styles in emergency and intensive care unit employees (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(1): 36-47 | DOI: 10.5505/kpd.2018.55707  

Evaluation of post-traumatic stress disorder, burnout and coping styles in emergency and intensive care unit employees (tur)

Erkan Baysak1, Meliha Zengin Eroğlu1, Çisem Utku2, Burhanettin Kaya3
1University of Health Sciences, Istanbul Haydarpaşa Sample Training And Research Hospital, Psychiatry Clinic
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
3Independent Researcher

INTRODUCTION: Although it’s well known that Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is frequent in intensive care and emergency departments employees, this subject has been studied very rare. PTSD frequency, burnout and the methods of coping with PTSD were investigated in our study in employees working at this area from various hospitals from our country.

METHODS: Data of 123 emergency department, 139 intensive care unit employees and 133 control included from different centers to the study were evaluated. The Posttraumatic Diagnostic Scale, Maslach Burnout Inventory, Hospital Anxiety and Depression Scale, Coping Style Scale and sociodemographic data form developed for the study were applied to all participants.
RESULTS: The rates of PTSD in emergency employees, in intensive care unit employees and in controls were 23.6%, 15.8% and 6% respectively.The HAD scores of both the emergency and intensive care groups were higher than the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Emergency and intensive care unit employees are risky people for especially PTSD and psychiatric disorders such as anxiety and depression. Various precautions must be taken at this kind of workplaces in terms of preventive mental health.

Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder, burnout, anxiety, depression, coping style


Acil ve yoğun bakım ünitesi çalışanlarında travma sonrası stres bozukluğu, tükenmişlik ve baş etme biçimlerinin değerlendirilmesi (tur)

Erkan Baysak1, Meliha Zengin Eroğlu1, Çisem Utku2, Burhanettin Kaya3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Bağımsız Araştırmacı

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım ve acil bölümlerinde çalışanlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)’nun sık görüldüğü bilinse de bu konu oldukça az incelenmiştir. Makalemizde ülkemizdeki çeşitli hastanelerde bu alanda çalışanlarda TSSB sıklığı, tükenmişlik ve stresle başa çıkma biçimleri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Farklı merkezlerden çalışmaya dahil edilen 123 acil, 139 yoğun bakım çalışanı ve 133 kontrol vakalarının verileri değerlendirildi. Tüm katılımcılara Travma Sonrası Stres Tanı Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Envanteri, Hastane Anksiyete Depresyon Envanteri (HAD), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve çalışma için geliştirilen sosyodemografik bilgi formu uygulandı.
BULGULAR: TSSB oranı acil çalışanlarında, Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) çalışanlarında ve kontrol grubunda sırasıyla %23.6, %15.8 ve %6 bulundu. Hem acil grubunun hem de yoğun bakım grubunun HAD ölçek puanları kontrol grubundan yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil ve YBܒde çalışanlar başta TSSB olmak üzere anksiyete ve depresyon gibi ruhsal hastalıklar açısından oldukça riskli bireylerdir. Koruyucu ruh sağlığı açısından bu tür iş yerlerinde çeşitli önlemlerin alınması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Travma sonrası stres bozukluğu, tükenmişlik, anksiyete, depresyon, stresle baş etme biçimi


Erkan Baysak, Meliha Zengin Eroğlu, Çisem Utku, Burhanettin Kaya. Evaluation of post-traumatic stress disorder, burnout and coping styles in emergency and intensive care unit employees (tur). J Clin Psy. 2019; 22(1): 36-47

Corresponding Author: Erkan Baysak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (31 accesses)
 (379 downloaded)


 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale