ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Sexual physical abuse in personality disorder: Menderes Personality Disorder research results (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2019; 22(2): 157-168 | DOI: 10.5505/kpd.2019.44265  

Sexual physical abuse in personality disorder: Menderes Personality Disorder research results (tur)

Hülya Arslantaş1, Orkun Erkayıran2, Çiğdem Dereboy3, Mehmet Eskin4, Ferhan Dereboy3
1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Nursing, Deparment of Mental Health Nursing, Aydın, Turkey
2Aydın Adnan Menderes University, Institute of Health Sciences, Department of Mental Health Nursing, Aydın, Turkey
3Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Aydın, Turkey
4Koç University, College of Social Sciences and Humanities, Department of Psychology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted longitudinally with the aim of investigating the relationship between different types of childhood trauma and DSM-IV personality disorders.
METHODS: The research's data were collected from 120 patients who were treated in a psychiatric clinic and a polyclinic between 2010-2013 at a university in the west. Patients were evaluated for both DSM-III-R personality disorders by SCID-II and DSM-IV-TR axis I pathologies. Different types of childhood trauma were collected through a questionnaire for screening the stories of abuse. The evaluation of the data is made by the percentage, the square analysis and the probability of the relation is the probability ratio.
RESULTS: A total of 120 (80 female, 40 male) psychiatric patients aged between 16 and 63 years participated in the study. 65% of the participants were treated from out patient, and 35% of them were hospitalized. 66.7% of the patients who participated in the study met the diagnostic criteria of general personality disorder. Approximately 32% of psychiatric patients reported sexual abuse and 70% physical abuse. It is found that there is a significant relationship between borderline personality disorder and the frequency of sexual abuse and that the probability of borderline personality disorder is approximately six times higher when compared to other patients. 56 (70%) of the 80 patients who agreed that they met the general diagnostic criteria stated that they were exposed to physical abuse at any age, which was 65% among the 40 patients who did not receive the personality disorder. The results of an analysis of the relationship between specific personality disorder diagnoses and physical abuse narratives reveal that the rate of physical abuse among patients receiving borderline personality disorder can be reported at a higher rate (Odds ratio: 6.6 times). Borderline personality disorder is approximately 5.5 times more likely to be diagnosed in patients with diagnosed positive abuse than other patients with personality disorder or personality disorder. Approximately 3/4 of the patients participating in the study did not meet the diagnostic criteria for personality disorder. Approximately 1/3 of people with sexual abuse at any age and the most common diagnosis of sexual physical abuse are personality disorder type borderline personality disorder.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of these findings, it is possible to emphasize the role of preventive mental health services, especially informative education in schools, especially in the prevention of childhood abuse and neglect.

Keywords: personality disorder, sexual abuse, physical abuse


Kişilik bozukluğunda cinsel fiziksel istismar: Menderes Kişilik Bozukluğu araştırma sonuçları (tur)

Hülya Arslantaş1, Orkun Erkayıran2, Çiğdem Dereboy3, Mehmet Eskin4, Ferhan Dereboy3
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Aydın
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Aydın
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Aydın
4Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma çocukluk travmasının farklı türleri ile DSM-IV kişilik bozuklukları arasındaki ilişkiyi araştırmak amacı ile boylamsal olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın verileri batıda bir ilde bir üniversitenin Psikiyatri kliniğinde ve polikliniğinde 2010-2013 yılları arasında tedavi gören 120 hastadan toplanmıştır. Hastalar hem SCID-II yoluyla DSM-III-R kişilik bozuklukları ölçütleri yönünden, hem de DSM-IV-TR eksen I patolojileri yönünden değerlendirilmiştir. Çocukluk travmasının farklı türleri istismar öyküsü taramaya yönelik anket formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi ki kare analizi ile ilişkinin derecesi ise olasılık oranı ile yapılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya yaşları 16 ile 63 yıl arasında değişen toplam 120 (80 kadın, 40 erkek) psikiyatri hastası katılmıştır. Katılımcıların %65’i ayaktan, %35’i serviste yatarak tedavi görmekteydi. Çalışmaya katılan hastaların %66,7’si genel kişilik bozukluğu tanı ölçütlerini karşılamakta idi. Psikiyatri hastalarının yaklaşık %32’si cinsel istismara, %70'i ise fiziksel istismara uğradığını bildirmiştir. Sınır kişilik bozukluğu ile cinsel istismar sıklığı arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu ve sınır kişilik bozukluğu tanılı hastaların cinsel istismar öyküsü verme olasılıklarının diğer hastalarla karşılaştırıldığında yaklaşık altı kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Genel tanı ölçütlerini karşıladığı konusunda görüş birliğine varılan 80 hastanın 56’sı (%70) herhangi bir yaşta fiziksel istismara maruz kaldığını belirtirken, bu oran kişilik bozukluğu tanısı almayan 40 hasta arasında %65 bulunmuştur. Spesifik kişilik bozukluğu tanıları ile fiziksel istismar öyküsü arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik analizlerin sonuçları sınır kişilik bozukluğu tanısı alan hastalar arasında fiziksel istismara maruziyetin görece daha yüksek oranlarda bildirilebileceğini (Olasılık Oranı; 6,6 kat) ortaya koymaktadır. Sınır kişilik bozukluğu tanılı hastalarda istismar öyküsü olasılığı, diğer kişilik bozukluğu tanılı veya kişilik bozukluğu tanısı olmayan hastalarla karşılaştırıldığında yaklaşık 5,5 kat daha yüksektir. Araştırmaya katılan hastaların yaklaşık 3/4’ü kişilik bozukluğu tanı ölçütlerini karşılamıştır. Yaklaşık 1/3’ü herhangi bir yaşta cinsel istismara uğramış olup cinsel fiziksel istismarda en çok tanılanan kişilik bozukluğu türü sınır kişilik bozukluğudur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular sonucunda çocukluk dönemi istismar ve ihmallerinin önlenmesinde özellikle okullarda bilgilendirici eğitimler başta olmak üzere koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin rolüne vurgu yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: kişilik bozukluğu, cinsel istismar, fiziksel istismar


Hülya Arslantaş, Orkun Erkayıran, Çiğdem Dereboy, Mehmet Eskin, Ferhan Dereboy. Sexual physical abuse in personality disorder: Menderes Personality Disorder research results (tur). J Clin Psy. 2019; 22(2): 157-168

Corresponding Author: Orkun Erkayıran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (59 accesses)
 (957 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale