ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153 | Türkçe
 
Volume : 21   Issue : 4   Year : 2018
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Evaluation of Child and Adolescent Psychiatry Consultations [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(4): 287-293 | DOI: 10.5505/kpd.2017.43513  

Evaluation of Child and Adolescent Psychiatry Consultations

Özge Gözaçanlar Özkan, Şermin Yalın Sapmaz, Hasan Kandemir
Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Cbü Faculty Of Medicine, Manisa, Türkiye

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate child psychiatry consultations of patients which were stayed in different clinics in a university hospital.
METHODS: The records of the patients who were consulted in between 01.07.2016 and 31.12.2016 and was made diagnosis according to DSM5 was scanned restrospectively. The sociodemographic information of the patients, the diagnosis of physical illness, the clinic requested for consultation, the reason for the consultation, the psychiatric diagnoses determined in the consultation result and the psychiatric treatment process were analyzed by using the SPSS 15.0 program.
RESULTS: : Psychiatric consultation was requested for 55 inpatient children within a six-month period. %63.6 of consulted cases was a girl, %36.4 of them was a boy and the average age was found as 13.2 ± 3.6. When the consultations were evaluated, it was determined that the 23.6% of the patients were consulted for suicide attempt and 83.6% of them had at least one mental disorder. The most common diagnosis was major depression in the rate of 36.4% and psychotropic treatment was recommended to 38.2% of evaluated cases because of the psychiatric disorder.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was found that the consultation rates were low despite the rate of psychopathology (83.4%) was rather high in consulated children and adolescents. This suggests that the doctors who are working in non-psychiatric areas are having difficulty understanding and evaluating the psychiatric symptoms in children and that the cooperation among physicians should be increased so that psychiatric illnesses can be better recognized.

Keywords: Consultation, Chronic Illness, Child-Adolescents


Çocuk ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonların Değerlendirilmesi

Özge Gözaçanlar Özkan, Şermin Yalın Sapmaz, Hasan Kandemir
Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir üniversite hastanesinde farklı kliniklerde yatarak tedavi gören hastalardan istenen çocuk psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında konsültasyon istenen ve tanıları DSM-5’e göre konulmuş olan hastaların kayıtları geriye dönük olarak taranmıştır. Hastaların sosyodemografik bilgileri, bedensel hastalık tanıları, konsültasyonun istendiği bölüm, konsültasyonun istenme nedeni, konsültasyon sonucunda saptanan psikiyatrik tanıları ve psikiyatrik tedavi sürecine ilişkin veriler incelenmiş ve SPSS 15.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Altı aylık süre içinde yatarak tedavi gören 55 çocuk için çocuk psikiyatrisi konsültasyonu istenmiştir. Konsültasyon istenen olguların %63.6’sı kız, %36.4’ü erkek ve yaş ortalaması 13.2 ± 3.6 olarak bulunmuştur. Konsültasyonlar değerlendirildiğinde en sık %23.6 ile intihar girişimi nedeniyle konsültasyon istendiği ve %83.6 ‘sının en az bir ruhsal bozukluk tanısı aldığı saptanmıştır. En çok konulan tanı %36.4 ile major depresyon olmuştur ve değerlendirilen olguların %38.2’sine ruhsal bozukluk nedeniyle psikotrop tedavi önerilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, konsültasyon istenen çocuk ve ergenlerde psikopatoloji oranı oldukça yüksek (%83.4) saptanmasına rağmen konsültasyon istenme oranları düşük bulunmuştur. Bu durum psikiyatri dışı alanlarda çalışan hekimlerin çocuklardaki psikiyatrik belirtileri anlama ve değerlendirme konusunda zorluklar yaşadığını ve psikiyatrik hastalıkların daha iyi tanınabilmesi için hekimler arası işbirliğinin artırılması gerektiğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, konsültasyon, çocuk-ergen


Özge Gözaçanlar Özkan, Şermin Yalın Sapmaz, Hasan Kandemir. Evaluation of Child and Adolescent Psychiatry Consultations. J Clin Psy. 2017; 20(4): 287-293

Corresponding Author: Özge Gözaçanlar Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2018 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale