ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles  Reliability and Validity of Personal Risk Assessment Form (BIRDEF) for Children Under Institutional Care [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2016; 19(2): 60-72 | DOI: 10.5505/kpd.2016.38257  

Reliability and Validity of Personal Risk Assessment Form (BIRDEF) for Children Under Institutional Care

Kültegin Ögel1, Sena Yücesan2, Çiğdem Vaizoğlu3, Emin Eraslan4, Mesut Demirtaş4, Serpil Yıldırım4, Celal Sulu4, İbrahim Kürşat Ergüt4
1Acibadem University, Yeniden Health and Education Society
2Yeniden Health and Education Society
3Okan University
4Ministry of Family and Social Politics

INTRODUCTION: This research aims to develop a questionnaire which measures the risk factors and the needs of children under institutional care. The reliability and validity of the constructed questionnaire is also tested.
METHODS: Individualized Risk Assessment Questionnaire (BIRDEF) consists of 66 questions. 304 children staying in 14 institutions under The Ministry of Family and Social Policies filled out the questionnaire. The same group of participants also completed Youth Self Report (YSR). Different interviewers applied the BIRDEF to randomly selected 32 participants, in order to test the interrater reliability of the questionnaire.
RESULTS: Reliability analysis revealed that the BIRDEF was internally consistent with the Cronbach's alpha coefficient of 0.90. The interrater reliability coeficient was found 0.92 (p < 0.001). In exploratory factor analysis, 9 factors was obtained explaining %57 of total variance. Significant correlations were observed between Youth Self Report subscales and related questions of Individualized Risk Assessment Test. The correlation between total scores of YSR and BIRDEF was found 0.48 (p < 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Individualized Risk Assessment Test (BIRDEF) can be considered as a valid and reliable tool to determine the risk factors and the needs of the children under institutional care.

Keywords: Development of a scale, children under institutional care, risky behaviour


Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Değerlendirme Formu'nun (BİRDEF) Geliştirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliği

Kültegin Ögel1, Sena Yücesan2, Çiğdem Vaizoğlu3, Emin Eraslan4, Mesut Demirtaş4, Serpil Yıldırım4, Celal Sulu4, İbrahim Kürşat Ergüt4
1Acıbadem Üniversitesi, Yeniden Sağlık Ve Eğitim Derneği
2Yeniden Sağlık Ve Eğitim Derneği
3Okan Üniversitesi
4Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada kurum bakımı altındaki çocukların risk ve ihtiyaçlarını belirlemeyi hedefleyen bir ölçek geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 12 kategori, 66 sorudan oluşan bir ölçek oluşturuldu ve ölçeğe Bireysel Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF) adı verildi. Araştırma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 5 farklı ilden farklı alanlarda hizmet veren 14 çocuk destek merkezinde kalan 291 çocukla yapılmıştır. Aynı çocuklara Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği (Youth Self Report - YSR) da uygulanmıştır. Rastgele seçilen 32 çocuk için farklı görüşmeciler tarafından tekrar BİRDEF doldurulmuştur.
BULGULAR: BİRDEF için tüm ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.81 ve alt ölçeklerin Cronbach alfa katsayıları 0.53-0.89 arasında bulunmuştur. Görüşmeciler arası toplam puanların korelasyonu 0.86 (p<0.001) bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizinde toplam varyansın %57’sini açıklayan 9 faktör elde edilmiştir. YSR alt ölçekleri ile ilgili BİRDEF soru ve kategorileri arasında anlamlı düzeyde korelasyon saptanmış, YSR toplam puanıyla BİRDEF toplam puanı arasındaki korelasyon 0,48 (p<0.001) bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BİRDEF ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu, kurum bakımı altındaki çocukların risk ve ihtiyaçlarını saptamakta yardımcı bir araç olarak kullanabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ölçek geliştirilmesi, kurum bakımı altındaki çocuklar, riskli davranışlar


Kültegin Ögel, Sena Yücesan, Çiğdem Vaizoğlu, Emin Eraslan, Mesut Demirtaş, Serpil Yıldırım, Celal Sulu, İbrahim Kürşat Ergüt. Reliability and Validity of Personal Risk Assessment Form (BIRDEF) for Children Under Institutional Care. J Clin Psy. 2016; 19(2): 60-72

Corresponding Author: Sena Yücesan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (88 accesses)
 (1570 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale