ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Investigation of the relationship between psychiatric disorders and suicide: A retrospective research based on records for 2013-2018 (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 92-100 | DOI: 10.5505/kpd.2020.35582  

Investigation of the relationship between psychiatric disorders and suicide: A retrospective research based on records for 2013-2018 (tur)

Burak Mete1, Vedat Söyiler1, Erkan Pehlivan2
1Bingöl Provincial Health Directorate, Directorate Of Public Health
2İnönü University Department Of Public Health

INTRODUCTION: A suicide attempt results in serious psychological and health problems that result in death or not. The aim of this study was to investigate cases of suicide attempts in the province of Bingöl and to identify risk groups and groups with repeated suicide risk.
METHODS: This is a retrospective study based on records. The study was carried out on the files of 550 suicide attempts that occurred in 2013-2018. Binary logistic regression test and Chi-square test were used for data analysis.
RESULTS: Suicidal death rates tend to fall. 91% of those attempting suicide are under 35 years old, 75% are women and 36% are students. The most important suicidal causes were mental illness (18%) and familial problems (16%). The most common mental disorder is depressive disorder.The most commonly attempted suicide attempt for both sexes is drug-toxic intake. The risk of repeated suicide attempts in patients with mental disease: 7,7 (CI: 4,51-13,26) times, the risk of repeated suicide in patients with unintended psychiatric consultation after suicide OR: 1,9 (CI: 1,16-3,22) increase.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Multisectoral social policies to reduce suicide attempts in mental patients, women and students should be carried out.

Keywords: Mental disorders, suicide, teenagers, females


Psikiyatrik bozukluklar ile özkıyım arasındaki ilişkinin incelenmesi: 2013-2018 yılları için kayıtlara dayalı geriye dönük bir araştırma (tur)

Burak Mete1, Vedat Söyiler1, Erkan Pehlivan2
1Bi̇ngöl İl Sağlık Müdürülüğü
2İnönü Üni̇versi̇tesi̇ Halk Sağlığı Ana Bi̇li̇m Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İntihar girişimi ölümle sonuçlansın ya da sonuçlanmasın çok ciddi psikolojik ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Bingöl ilinde meydana gelen özkıyım girişimi vakalarının incelenmesi, risk gruplarının ve mükerrer özkıyım riski olan grupların tespit edilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma kayıtlara dayalı geriye dönük bir araştırmadır. Çalışma, 2013-2018 yıllarında meydana gelen 550 özkıyım girişimi vakasının dosyaları üstünde yapılmıştır. Verilerin analizinde Binary Lojistik Regresyon testi ve Ki-kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: İntihar girişiminde bulunanların %91’i 35 yaş altında, %75’i kadın ve %36’sı öğrencidir. En önemli özkıyım sebepleri ruhsal bozukluk (%18,7) ve ailesel sorunlardır (%16). En sık görülen ruhsal bozukluk depresif bozukluktur. Her iki cinsiyet için en fazla başvurulan özkıyım girişimi şekli ilaç-toksik madde alımıdır. Mental hastalığı olanlarda mükerrer özkıyım girişimi riski OR: 7,7 (CI: 4,51-13,26) kat, özkıyım sonrası psikiyatri konsültasyonu istenmeyen kişilerde de mükerrer özkıyım riski OR: 1,9 (CI: 1,16-3,22) kat artmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ruhsal hastalığı olanlarda, kadınlar ve öğrencilerde özkıyım girişimini azaltacak sosyal politikalar multisektörel olarak yürütülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mental hastalıklar, intihar, gençler, kadınlar


Burak Mete, Vedat Söyiler, Erkan Pehlivan. Investigation of the relationship between psychiatric disorders and suicide: A retrospective research based on records for 2013-2018 (tur). J Clin Psy. 2020; 23(1): 92-100

Corresponding Author: Burak Mete, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (114 accesses)
 (475 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale