ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 23   Issue : 2   Year : 2020
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Is affective lability related to aggression and impulsivity in bipolar disorder? (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(2): 153-160 | DOI: 10.5505/kpd.2020.30085  

Is affective lability related to aggression and impulsivity in bipolar disorder? (tur)

Ersin Uygun, Oya Güçlü, Murat Erkıran, Şahap Erkoç
University Of Health Sciences, Bakırköy Mental Health And Neurological Diseases Training And Research Hospital Department Of Psychiatry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the relationship between affective lability, aggression and impulsivity among bipolar I disorder diagnosed patient in euthymic stage
METHODS: We included 167 patients applying to the outpatient clinic with the diagnosis of bipolar I disorder. After obtaining informed consent, the subjects were clinically interviewed by SCID I to be sure for diagnoses. On the next step, Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS) and Young Mania Rating Scale (YMRS) were applied to the subjects to exclude patient who is not in euthymic stage. Sociodemographic data form was filled with additional support from family interviews and previous medical records. Then, Affective Lability Scale (ALS), Barratt Impulsivity Scale-11 (BIS-11), Buss – Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) were administered to the patient.
RESULTS: There was statistically mild-strong significant correlation in various degrees between all subscales of ALS and all subscales of BIS-11 and BPAQ, whereas total scores were correlated in highly significance level (p<0.001 and r: 0.65 / r: 0.62 and r: 0.71). The most significant subscale of AVS to correlate with remaining scales and subscales was anger.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a significant relation between AL, impulsivity and aggression in bipolar disorder. Investigating this relationship between these three dimensions, which may have an important role in the pathogenesis of BD, may be important in understanding the nature of the disease and guiding for new treatment options.

Keywords: Affective Lability, aggression, bipolar I disorder, impulsivity


Bipolar bozuklukta duygulanım değişkenliği dürtüsellik ve agresyonla ilişkili mi? (tur)

Ersin Uygun, Oya Güçlü, Murat Erkıran, Şahap Erkoç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy ruh sağlığı ve sinir hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesi, psikiyatri kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bipolar bozukluk (BB) tip 1 tanılı hastalarda dürtüsellik ve agresyon düzeylerinin duygulanım oynaklığı (DO) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya kontrol için polikliniğe başvuran Bipolar Bozukluk tip 1 tanılı hastalar dahil edildi. Katılımcılar klinik görüşmeye alındı ve SCID I ile tanıları kesinleştirildi. Montgomery-Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği ile Young mani ölçeği kullanılarak ötimik dönemde olmayan hastalar dışlandı. Katılımcılara veri toplama formu, Duygulanım Oynaklığı Ölçeği (DOÖ), Barrat Dürtüsellik Ölçeği-11 (BDÖ-11) ile Buss-Perry Agresyon Ölçeği (BPAÖ) verildi.
BULGULAR: Çalışmaya 114’ü kadın (%68) 167 kişi dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması (38,2±11,1) olarak hesaplandı. Öğrenim yılı ortalaması (9,2±3,9) olarak bulundu. Katılımcıların BPAÖ ile DOÖ puanları arasında pozitif yönde orta-güçlü düzeyde anlamlı korelasyon saptandı (r: 0,72 ve p<0,01). Ayrıca, BDÖ-11 ve DOÖ toplam puanları (r: 0,65 ve p<0,01) arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu görüldü. Ayrıca uygulanan lineer regresyon analizinde eğitim düzeyi ile agresyon ve dürtüsellik düzeylerinin DO yu anlamlı şekilde yordadığı görüldü
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bipolar bozuklukta DO, dürtüsellik ve agresyon arasında önemli düzeyde ilişki vardır. BBnin patogenezinde önemli rolü olabilecek bu üç boyut arasında saptanan bu ilişkinin incelenmesi hastalığın doğasını anlamak ve yeni tedavi seçenekleri için yol gösterici olabileceğinden önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Agresyon, bipolar bozukluk, duygulanım değişkenliği, dürtüsellik


Ersin Uygun, Oya Güçlü, Murat Erkıran, Şahap Erkoç. Is affective lability related to aggression and impulsivity in bipolar disorder? (tur). J Clin Psy. 2020; 23(2): 153-160

Corresponding Author: Ersin Uygun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (38 accesses)
 (432 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale