ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 4   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Comorbidity of psychotic disorder and substance use disorder in a psychiatry inpatient unit: A retrospective study [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(2): 148-153 | DOI: 10.5505/kpd.2018.29491  

Comorbidity of psychotic disorder and substance use disorder in a psychiatry inpatient unit: A retrospective study

Ebru Aldemir1, Umut Baklacı2, Ali Saffet Gönül2
1Ege University Institute on Drug Abuse, Toxicology and Pharmaceutical Science
2Ege University Faculty of Medicine Department of Psychiatry

INTRODUCTION: Comorbidity of psychotic disorder and substance use disorder is common. Studies demonstrate that this comorbidity constitutes a major mental health problem. The aim of this study is to investigate socio-demographic and clinical differences between illicit drug users and non-users in hospitalised male patients diagnosed with psychotic disorder.
METHODS: This was a retrospective study evaluating files of 237 inpatients treated between January 2013 and December 2016 in Ege University Department of Psychiatry Male Inpatient Unit with diagnosis of Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders according to DSM-5.
RESULTS: Of 237 participants, 16% had a lifetime use of an illicit drug. Participants with substance use disorder had a smaller mean age and shorter duration of education than participants without substance use disorder. Of all the participants with a history of substance use, 76.3% had a history of substance use in the first episode of psychosis. The most preferred substance in 72.4% of the participants with substance use during the first psychotic episode and in 68.4% of all the participants with substance use was cannabis. Treatment compliance was worse in the participants with substance use.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings show that, when psychotic disorder is comorbid with substance use disorder, age of onset of psychotic symptoms decreases, duration of education shortens and treatment compliance deteriorates. These results should be supported by longitudinal studies using quantitative analysis methods.

Keywords: comorbidity, inpatients, psychotic disorder, substance use


Bir psikiyatri kliniği yataklı birimi hastalarında psikotik bozukluk ve madde kullanım bozukluğu birlikteliği: Retrospektif bir çalışma

Ebru Aldemir1, Umut Baklacı2, Ali Saffet Gönül2
1Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Psikotik bozukluk ve madde kullanım bozukluğu birlikteliği sık görülmektedir. Araştırmalar bu birlikteliğin, büyük bir ruhsal sağlık sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, yatarak tedavi gören psikotik bozukluk tanılı erkek hastalarda, yasa dışı madde kullanımı olan ile olmayan olgular arasındaki sosyodemografik ve klinik farklılıkları incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Erkek Servisi’nde Ocak 2013 ile Aralık 2016 tarihleri arasında yatarak tedavi gören, DSM-5’e göre “Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar” kategorisi altında yer alan tanıları karşılayan 237 hastanın dosyası incelendi.
BULGULAR: 237 olgunun %16’sının hayatının herhangi bir döneminde madde kullanımının olduğu saptandı. Madde kullanım bozukluğu olan olguların madde kullanım bozukluğu olmayan olgulara göre yaş ortalaması daha küçük, eğitim süresi daha kısaydı. Madde kullanım öyküsü olan olguların %76.3’ünde ilk psikotik dönemde madde kullanımı öyküsü mevcuttu. İlk psikotik döneminde madde kullanımı olan olguların %72.4’ünde, madde kullanımı olan tüm olguların %68.4’ünde en çok tercih edilen madde esrardı. Madde kullanımı olan olgularda tedaviye uyum daha kötüydü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, psikotik bozukluğa madde kullanım bozukluğu eşlik ettiğinde; psikotik belirtilerin başlangıç yaşının düştüğünü, eğitim süresinin kısaldığını ve tedaviye uyumun bozulduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, nicel analiz yöntemlerinin kullanıldığı uzunlamasına çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: eştanı, madde kullanımı, psikotik bozukluk, yatan hastalar


Ebru Aldemir, Umut Baklacı, Ali Saffet Gönül. Comorbidity of psychotic disorder and substance use disorder in a psychiatry inpatient unit: A retrospective study. J Clin Psy. 2018; 21(2): 148-153

Corresponding Author: Ebru Aldemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (43 accesses)
 (559 downloaded)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale