ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Volume : 22   Issue : 3   Year : 2019
Current Issue Published Issues Ahead of Print Most Accessed Articles


  Comparison of neuropsychological factors in pregnant women who continue and quit smoking [J Clin Psy]
J Clin Psy. Ahead of Print: KPD-25349 | DOI: 10.5505/kpd.2019.25349  

Comparison of neuropsychological factors in pregnant women who continue and quit smoking

Buket Belkız Güngör1, Ersin Budak2, Mahmut Güngör3, İbrahim Taymur4
1Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Psychiatry and Neurological Disease Training and Research Hospital, Psychiatry Clinic
2Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Psychology
3İstanbul Bagcılar Training and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics, Perinatology Clinic
4Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Psychiatry Clinic

INTRODUCTION: Little is known about the neuropsychological factors on quitting smoking. The pregnancy period is a natural process in which women are encouraged to quit smoking. This study aimed to compare trait and behavioural impulsivity and planning ability among pregnant women who continue smoking, quit smoking and never smoke.
METHODS: Twenty-seven pregnant women who continue smoking, 15 pregnant women who quit smoking and 28 pregnant women who never smoke and 18 non-pregnant women completed psychometric cognitive tests and psychiatric rating scales. Decision making, planning, response inhibition and trait impulsivity were evaluated with Iowa Gambling Task, Tower of London Task, Stroop Task and Barratt Impulsivity Scale, respectively. The severity of physical addiction to nicotine was assessed with Fagerstrom Scale.
RESULTS: The non-planning impulsivity was higher in pregnant women who quit smoking rather than smoker, never smoke pregnant control and non-pregnant group (p=0.010). The logistic regression results revealed that non-planning impulsivity was a significant independent contributor to quitting smoking. The percentage of the variance explained by non-planning impulsivity in quitting smoking was 10%. Pregnant women who never smoke showed better performance on TOL rather than smoker group (p=0.021). Although statistically non-significant, motor and attentional impulsivity in never smoke group was lower than that in the ever been smoker group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study revealed that the non-planning impulsivity was statistically higher in pregnant women who quit smoking rather than smoker group. Increased non-planning impulsivity was found to be a significant factor that contributes to quit smoking.

Keywords: quit smoking, impulsivity, non-planning impulsivity, planning, decision making, pregnancy


Sigara İçmeye Devam Eden ve Sigara İçmeyi Kesen Gebelerde Nöropsikolojik Faktörlerin Karşılaştırılması

Buket Belkız Güngör1, Ersin Budak2, Mahmut Güngör3, İbrahim Taymur4
1Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikoloji
3İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Kliniği
4Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Psikiyatri Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Sigarayı bırakma üzerine etkisi olan nöropsikolojik faktörlerle ilgili bilinenler azdır. Gebelik sigara bırakmak için kadınların teşvik edildiği doğal bir süreçtir. Bu çalışmada sigara içmeye devam eden, sigarayı bırakan ve hiç sigara içmemiş gebe kadınlarda trait ve davranışsal dürtüsellik ve planlama becerisinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sigara içmeye devam eden 27, sigara içmeyi kesen 15, hiç sigara içmemiş 28 gebe ve gebe olmayan 18 kadın psikometrik kognitif testleri ve ölçekleri tamamladı. Karar verme, planlama, yanıt inhibisyonu ve trait dürtüsellik sırasıyla Iowa Kumar Testi, Londra Kulesi Testi, Stroop Testi ve Barratt İmpulsivite Ölçeği ile değerlendirildi. Nikotine fiziksel bağımlılığın şiddeti Fagerstrom ölçeği ile değerlendirildi.
BULGULAR: Sigarayı bırakan gebelerde plan yapmama dürtüselliği sigara içmeye devam eden gebeler, hiç sigara içmemiş gebeler ve gebe olmayan kadınlara göre daha fazlaydı (p=0.010). Lojistik regresyon analizi plan yapmama dürtüselliğin sigarayı bırakmaya katkıda bulunan bağımsız bir faktör olduğunu ortaya koydu. Sigarayı bırakmada plan yapmama dürtüselliğin varyansın %10’unu açıkladığı saptandı. Hiç sigara içmemiş gebeler, sigara içen gebelere gore TOL’da daha iyi performans gösterdiler (p=0.021). İstatiksel olarak anlamlı olmasa da hiç sigara içmemiş grupta motor ve dikkat dürtüsellik sigara kullanımına başlamış gruba gore daha düşüktü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sigarayı bırakan grupta plan yapmama dürtüselliğinin sigara kullanımına devam eden gruba göre istatiksel olarak anlamlı olacak şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu. Plan yapmama dürtüselliğinin sigarayı bırakmaya katkıda bulunan anlamlı bir faktör olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: sigarayı bırakma, dürtüsellik, plan yapmama dürtüselliği, planlama, karar verme, gebelik
Corresponding Author: Buket Belkız Güngör, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2019 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale